تجارت

محتویات طرز زنده گی


خدمات بخش جوانان

یک پیشکش حیرت انگیز از افغان بیسیم برای جوانان.
حالا مشترکین بخش جوانان افغان بیسیم با دایل نمودن 607 میتوانند به خدمات مورد نیاز خویش خود دسترسی داشته باشند. جوانان میتوانند از خدمات ذیل استفاده نمایند.

  • رهنمود برای شاگردان
  • رهنمود برای کاریابی
  • خبرهای ورزشی
  • معلومات در مورد آرایش
  • معلومات در مورد تکنالوژی

فعالسازی/غیر فعالسازی “به اساس پیام”

 خدمات برای اشتراک فیس مدت اعتبار لغو اشتراک
رهنمود برای شاگردان در صفحۀ پیام 1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 افغانی 1 روز در صفحۀ پیام1 Off  نوشته و به شماره 607 ارسال کنید
رهنمود برای کاریابی در صفحۀ پیام 2 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 افغانی 1 روز در صفحۀ پیام2 Off  نوشته و به شماره 607 ارسال کنید
خبرهای ورزشی در صفحۀ پیام 3 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 افغانی 1 روز در صفحۀ پیام 3  Off  نوشته و به شماره 607 ارسال کنید
معلومات در مورد آرایش در صفحۀ پیام 4 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 افغانی 1 روز در صفحۀ پیام4 Off  نوشته و به شماره 607 ارسال کنید
معلومات در مورد تکنالوژی در صفحۀ پیام 5 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 افغانی 1 روز در صفحۀ پیام5 Off  نوشته و به شماره 607 ارسال کنید

فعالسازی/غیر فعالسازی “به اساس پیام صوتی”

خدمات فعال سازی غیر فعالسازی مدت اعتبار
رهنمود برای شاگردان 607 را دایل نموده و بعد از انتخاب زبان کلید 1 را فشار دهید در صفحۀ پیامStop  1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 روز
رهنمود برای کاریابی 607 را دایل نموده و بعد از انتخاب زبان کلید 2 را فشار دهید در صفحۀ پیامStop  1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 روز
خبرهای ورزشی 607 را دایل نموده و بعد از انتخاب زبان کلید 3 را فشار دهید در صفحۀ پیامStop  1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 روز
معلومات در مورد آرایش 607 را دایل نموده و بعد از انتخاب زبان کلید 4 را فشار دهید در صفحۀ پیامStop  1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 روز
معلومات در مورد تکنالوژی 607 را دایل نموده و بعد از انتخاب زبان کلید 5 را فشار دهید در صفحۀ پیامStop  1 نوشته و به شماره 607 ارسال کنید 1 روز

حالا مشترکین افغان بیسیم می توانند در ماه مبارک رمضان به طور زنده با علمای معروف کشور در تماس باشند. با دایل نمودن شماره 799، سوالات دینی خود را بپرسید، به تسبیح و سخنرانی های علمای معروف گوش دهید.

طریقه فعال سازی وغیر فعال سازی:

بسته قیمت دقایق رایگان مدت اعتبار اشتراک و یا لغو اشتراک
روزانه 1 افغانی 10 دقیقه 1 روز برای اشتراک و یا لغو اشتراک به شماره 799 به تماس شوید.
هفته وا ر 7 افغانی 80 دقیقه 7 روز برای اشتراک و یا لغو اشتراک به شماره 799 به تماس شوید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin