شخصي

د نړیوالو اړیکو بیه

افغان بېسیم تاسې ته د بهرنیو اړیکو تر ټولو غوره بیې وړاندې کوي نو؛ تاسو د نړۍ نورو هېوادونو سره په ټیټه بیه خبرې وکړئ

 

زون د اړیکو بیه هیوادونه کود
زون A ۵.۹۹
زون B ۱۱.۹۹
زون C ۹.۹۹
زون D ۱۲
زون E ۲۰
زون F ۲۵
زون G ۳۵

twitter facebook linkedin