شخصی

آزمون ذهنی

آزمون ذهنی از افغان بیسیم!

با 4545 به تماس شده به سؤالات متفاوت پاسخ دهید، برندۀ مبایل های هوشمند و کریدت کارت های افغان بیسیم شوید.

مشترکین که به زود ترین فرصت به سؤالات پاسخ  میدهند برندۀ میگردند. جوایز در اخیر هر هفته برای برندۀ گان اهدا میگردد.

برندۀ گان جوایز فقط از طریق شمارۀ 4545 تماس دریافت خواهند نمود.

twitter facebook linkedin