شخصی

آزمون ذهنی

خدمات آزمون ذهنی از افغان بیسیم!

سوالات عمومی ما پاسخ دهید و چانس خود را بیازمایید، تا برندۀ تیلیفون های هوشمند و کریدت کارتهای 50 الی  1000 افغانی افغان بیسیم شوید.

مشتریان که سوالات را به زود ترین فرصت پاسخ دهند برنده میگردند. جوایز برنده گان در آخر هرهفته اهداء میگردد. برنده گان جوایز فقط از شماره 4545 تماس دریافت خواهند نمود.

طریقه اشتراک:

بسته اشتراک قیمت
روزانه به 4545 تماس بگیرید و یا به 5 را به 4545 ارسال نمایید 5 افغانی فی دقیقه و فی پیام

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin