شخصی

پیشکش دوستان وخانوادۀ

راهی مطلوب برای در تماس بودن با نزدیکان، که با استفاده از آن یک شخص می تواند خود را در میان خانواده خویش احساس کند.

  • بستۀ دوستان و خانوادۀ، مشترک را قادر می سازد تا در هر زمان با نزدیکان خویش تماس بگیرد.
  • 5 شماره داخل شبکه را انتخاب نمایید.
  • هزینۀ تماس 1 افغانی فی دقیقه است که بهترین تعرفه (نرخ) تماس در سطح کشور می باشد.

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا هم پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

twitter facebook linkedin