شخصی

نرخ تماس های بین المللی

فغان بیسیم بهترین نرخ تماس های بین المللی را برایتان پیشکش می نماید تا با نازلترین نرخ ها با سایر کشور های جهان مکالمه نمایید.
 

زون نرخ مکالمه کشور ها کود
زون A ۵.۹۹
زون B ۱۱.۹۹
زون C ۹.۹۹
زون D ۱۲
زون E ۲۰
زون F ۲۵
زون G ۳۵
زون H ۵۰
زون I ۲۰۰
زون J ۶۰۰
زون K ۱۰۰۰

twitter facebook linkedin