پلانها

پیش پرداخت

شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیشکش های سودمند را برای شرکت ها به اساس استفاده آنها فراهم میسازد.جهت معلومات بیشتر راجع به بهترین پیشکش های پیش پرداخت برای تجارت تان، به شمارۀ0700830830 به تماس شوید و یا به نزدیک ترین نماینده گی افغان بیسیم مراجعه نمایید.

twitter facebook linkedin