پلانونه

هغه کسان چې مخکې پیسې ورکوي

افغان بیسیم شرکتونو ته د هغوی د ګټې اخیستنې په اساس ګټور وړاندیزونه وړاندې کوي. د خپلې سوداګرۍ له پاره مو د مخکې ورکړې د وړاندیزونو په هکله د ډیرو معلوماتو له پاره 0700830830 شمیرې سره په اړیکه کې شئ یا د افغان بیسیم نږدې پلورنځۍ ته ورشئ.

twitter facebook linkedin