څه شی دی؟

E تحفه

تاسو کولای شئ په افغانستان کې د افغان بېسیم شمېره کې کریدت ډېر کړئ او یا هم خپلو نږدې ملګرو شمېرو ته کریدت ولیږئ، که تاسو د نړۍ په هر ځای کې اوسئ او په هر وخت.

د ډیرو معلوماتو له پاره دلته ورشئ.https://etohfa.afghan-wireless.com

4G LTE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin