انترنت 3.75G+/2G

مودیم انترنت افغان بیسیم

این مودیم است که شما را از خانه، دفتر ویا هر جاییکه باشید با انترنت و جهان وصل می نماید. با استفاده از مودیم انترنت افغان بیسیم، شما میتوانید به سهولت از هر جای، هر زمان در سرتاسر افغانستان از طریق کمپیوتر خویش با انترنت وصل شوید. با مودیم انترنت افغان بیسیم، شما میتوانید دانلود، آپلود، تماس های ویدیویی، کانفرانس های صوتی و سایر کار ها را انجام دهید. این مودیم شامل پلان های مناسب خدماتی میباشد که طوری ذیل خلاصه شده است:

  1. یک مودیم را 1150 افغانی خریداری نموده 1 جی بی انترنت و یک سیمکارت را رایگان بدست آورید.
  2. یک مودیم را 1250 افغانی خریداری نموده 3 جی بی انترنت و یک سیمکارت را رایگان بدست آورید.
  3. یک مودیم را 1400 افغانی خریداری نموده 7 جی بی انترنت و یک سیمکارت را رایگان بدست آورید.

بستۀ های انترنتی:

مقدار انترنت فیس اشتراک مدت اعتبار اشتراک لغو اشتراک بررسی بیلانس فواید
30 ام بی 10 افغانی 1 روز متن 30MB را به 151 ارسال نمایید متن D30MB را به 151 ارسال نمایید متن 30MB# را به 151 ارسال نمایید
100 ام بی 25 افغانی 1 روز متن 100 را به 151 ارسال نمایید متن D100 را به 151 ارسال نمایید متن 100# را به 151 ارسال نمایید
100 ام بی 100 افغانی 7 روز متن 100MB را به 151 ارسال نمایید متن D100MB را به 151 ارسال نمایید متن 100MB# را به 151 ارسال نمایید
1 جی بی 250 افغانی 30 روز متن 1GB را به 151 ارسال نمایید متن 1GB# را به 151 ارسال نمایید
3 جی بی 400 افغانی 30 روز متن 3GB را به 151 ارسال نمایید متن 3GB# را به 151 ارسال نمایید
5 جی بی 600 افغانی 30 روز متن 5GB را به 151 ارسال نمایید متن 5GB# را به 151 ارسال نمایید
7 جی بی 800 افغانی 30 روز متن 7GB را به 151 ارسال نمایید متن 7GB# را به 151 ارسال نمایید
10 جی بی 1100 افغانی 30 روز متن 10GB را به 151 ارسال نمایید متن D10GB را به 151 ارسال نمایید متن #10GB را به 151 ارسال نمایید
16 جی بی 1800 افغانی 30 روز متن 16GB را به 151 ارسال نمایید متن D16GB را به 151 ارسال نمایید متن #16GB را به 151 ارسال نمایید
550 ام بی شبانه 30 افغانی 24 ساعت متن N550 را به 151 ارسال نمایید متن DN550 را به 151 ارسال نمایید متن #N550 را به 151 ارسال نمایید
25 ام بی فیسبوک روزانه 2 افغانی 24 ساعت *232*1*1# *232*1*2# *232*1*4#
250 ام بی فیسبوک ماهوار 50 افغانی 30 روز *232*2*1# *232*2*4#
3 جی بی شبانه 300 افغانی 30 روز متن N3GB را به 151 ارسال نمایید متن N3GB# را به 151 ارسال نمایید
1 ام بی 8 افغانی بپردازید و استفاده نمایید

 

1* – هر روز از ساعت 10:00 شب الی 07:00 صبح
2* – این پیشکش از ساعت 12:00 شب الی 06:00 صبح قابل استفاده میباشد.
جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

twitter facebook linkedin