همکاری

همکاری آنلاین

بخش خدمات مشتریان افغان بیسیم فقط از طریق پیام در افغانستان قابل دسترس میباشد که مشتریان محترم میتوانند هر زمان سوالات ویا درخواست های خویش را از طریق پیام به شمارۀ152 ارسال نمایند.نماینده بخش خدمات مشتریان قادر خواهد بود تا هر پیام را فورآ نظر به نیازمندیها و درخواست های مشتریان محترم پاسخ دهد.

twitter facebook linkedin