شخصي

د ګډون کوډ

د انټرنټي خدماتو د ګډون کوډونه:
شمیره دکڅورې نوم  ګډون  غیرفعالونه  دکریدیت بیلانس ګتنه دګډون فیس (افغانۍ) حجم داعتبار موده 
۱ ورځنۍ کوچنۍ پیغام پاڼه کې 30MB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D30MB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #30MB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۱۰ ۳۰ ام بي ۱ ورځ
۲ ورځنۍ ستره پیغام پاڼه کې 100 ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D100 ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #100 ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۲۵ ۱۰۰ ام بي ۱ ورځ
۳ اونیزه عالي پیغام پاڼه کې 100MB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D100MB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #100MB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۱۰۰ ۱۰۰ ام بي ۷ ورځې
۴ میاشتنۍ کوچنۍ پیغام پاڼه کې 1GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D1GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #1GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۲۵۰ ۱ جي بي ۳۰ ورځې
۵ میاشتنۍ عالي پیغام پاڼه کې 3GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D3GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #3GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۴۰۰ ۳ جي بي ۳۰ ورځې
۶ میاشتنۍ سره پیغام پاڼه کې 5GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D5GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #5GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۶۰۰ ۵ جي بي ۳۰ ورځې
۷ میاشتنۍ نخبه پیغام پاڼه کې 7GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D7GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #7GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۸۰۰ ۷ جي بي ۳۰ورځې
۸ دانټرنټ شپۍ ستره کڅوړ ۱۰ جي بي پیغام پاڼه کې 10GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D10GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #10GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۱۱۰۰ ۱۰ جي بي ۳۰ ورځې
۹ دانټرنټ شپنۍ ستره کڅوړ ۱۶ جي بي پیغام پاڼه کې 16GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې D16GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #16GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۱۸۰۰ ۱۶ جي بي ۳۰ ورځې
۱۰ میاشتنۍ شپنۍ کڅوړره پیغام پاڼه کېN3GB ولیکئ او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې DN3GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ پیغام پاڼه کې #N3GB ولیکئ  او ۱۵۱ ته یې واستوئ ۳۰۰ ۳ جي بي ۳۰ ورځې
۱۱ دفېسبوک ورځنۍ کڅوړه *۲۳۲*۱*۱# *۲۳۲*۱*۲# *۲۳۲*۱*۴# ۲ ۲۵ ام بي ۱ ورځ
۱۲ دفېسبوک میاشتنۍ کڅوړه *۲۳۲*۲*۱# *۲۳۲*۲*۴# ۴۰ ۲۵۰ ام بي ۳۰ ورځې
۱۳ پیسې ورکړرئ او خبرې وکړئ: ۱۰ ام بی ۸ افغاني

 

د غږیزو خدماتو د ګډون کوډونه:
شمیره د کڅوړې نوم  د ګډون فیس دقیقې ګډون غیر فعالول د بیلانس ګتنې کوډ د اعتبار موده
۱ له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته د دقیقو کوچنۍ ورځنۍ کڅو‌ړه ۱۰افغانۍ ۱۵ دقیقې *۲۳۳*۳*#۱ *۲۳۳*۳*#۲ *۲۳۳*۳*#۴ ۱ورځ
۲ له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته دقیقو  منځنۍ  ورخنی کڅو‌ړه ۲۵  افغانۍ ۷۵ دقیقې *۲۳۳*۱*#۱ *۲۳۳*۱*#۲ *۲۳۳*۱*#۴ ۱ ورځ
۳ له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته د دقیقو منځنۍ میاشتنۍ کڅو‌ړه ۳۰۰  افغانۍ ۱۲۰۰ دقیقې *۲۳۳*۴*#۱ *۲۳۳*۴*#۲ *۲۳۳*۴*#۴  ۳۰ورځ
۴ له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته دقیقو منځنۍ میاشتنۍ کڅو‌ړه ۴۹۹  افغانۍ ۶۰۰۰ دقیقې *۲۳۳*۲*#۱ *۲۳۳*۲*#۲ *۲۳۳*۲*#۴ ۳۰ورځي
۵ شپنۍ کڅو‌ړه ۱۰ افغانۍ ۳۰۰ دقیقې *۲۱۲*۱*#۱ *۲۱۲*۱*#۲ *۲۱۲*۱*#۴ ۱شپه
۶ د بی مثال کڅو‌ړه  ۱(له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم  ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکو ته ) ۵۰  افغانۍ ۲۰ دقیقې افغان بیسیم ته افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکو ته *۲۵۵*۱*#۱ *۲۵۵*۱*#۲ *۲۵۵*۱*#۴ ۳۰ورځي
۷ د بی مثال کڅو‌ړه۲(له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکو ته ) ۱۵۰  افغانۍ ۷۵ دقیقې افغان بیسیم ته افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه  نورو کورنیو شبکوته *۲۵۵*۲*#۱ *۲۵۵*۲*#۲ *۲۵۵*۲*#۴ ۳۰ورځي
۸ د بی مثال کڅو‌ړه  ۳(له افغان بیسیم څخه افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکو ته ) ۴۵۰  افغانۍ ۲۵۰ دقیقې افغان بیسیم ته افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکوته *۲۵۵*۳*#۱ *۲۵۵*۳*#۲ *۲۵۵*۳*#۴ ۳۰ورځي
۹ بی مثال کڅو‌ړه ۹۰۰ افغانۍ ۶۵۰ دقیقې افغان بیسیم ته افغان بیسیم ته او له افغان بیسیم څخه نورو کورنیو شبکوته *۲۵۵*۴*#۱ *۲۵۵*۴*#۲ *۲۵۵*۴*#۴ ۳۰ورځي
۱۰  عمومی وړاندیز ۱.۹۸  افغانۍ د افغان بېسیم شمېرو ته هر ۳۰ ثانیې په ۷۵ پوله او نورو کورنیو شمېرو ته هر ۳۰ ثانیې په ۹۹ پوله *۲۵۵*۵*#۱ *۲۵۵*۵*#۲ د اجرا وړ نه دی ۳۰ورځي
۱۱ دبهرنیو اړیکو  کڅو‌ړه ۲(هندوستان،کانادا،امریکا،چین،بنګلادیش،دجرمنی لیند لرونکي ټیلفونونه ،د انګلستان ،سنګاپور،بهاماس،او مالیزیا) ۲۰  افغانۍ ۵ دقیقې *۸۸۸*۷*#۱ *۸۸۸*۷*#۲ *۸۸۸*۷*#۴ ۱ورځ
۱۲ د۲.۹۹کارونکو له پاره دښه راغلاست کځوره ۵ دقیقې او ۵ لیکلی پبغامونه ۷ ورځي
۱۳ دبانو ا جوانان سیمکارتونو درلودونکوزده کونکو له پاره ۵۰ افغانۍ دورځې  له لوری دقیقه په ۵۰پوله او دشپې  له لوری دقیقه په ۱۳ پوله *۲۶۲*۲*#۱ ۱ورځ
۱۴ سیمه ییز تخفیف(کابل،پکتیا،پکتیکا،لوګر،وردک،پنجشیر،نورستان،بامیان،مزار،سرپل جوزجان، سمنګان،فاریاب،ننګرهار،لغمان، کنړ،غزنی،پروان او غور له پاره ) ۴ افغانۍ ۵۰ پوله یوه دقیقه *۵۵۵*۴*#۱ *۵۵۵*۴*#۲ ۱ ورځ
۱۵ سیمه ییز تخفیف(کندز،تخار،بدخشان،بغلان،خوست له پاره ) ۵  افغانۍ ۲۵ پوله *۵۵۵*۱*#۱ *۵۵۵*۱*#۲ ۱ ورځ
۱۶ سیمه ییز تخفیف(زابل،کندهار،ارزګان،اوهلمند له پاره ) ۳ افغانۍ ۵۰پوله یوه دقیقه *۵۵۵*۳*#۱ *۵۵۵*۳*#۲ ۱ ورځ
۱۷ سیمه ییز تخفیف(فراه،هرات،نیمروز،اوبادغیس له پاره ) ۳ افغانۍ ۴۰پوله *۵۵۵*۲*#۱ *۵۵۵*۲*#۲ ۱ورځ
۱۸ دجمعې کڅو‌ړه – ورځنۍ ۲۵  افغانۍ ۱۵۰ دقیقې *۲۳۳*۵*#۱ *۲۳۳*۵*#۲ *۲۳۳*۵*#۴ پنچ شنبه دشپې له۱۰ بجو خخه د شنبې سهار ۷ بجو پوری)۱ جمعې له پاره
۱۹ دجمعې کڅو‌ړه – میاشتنۍ ۹۰  افغانۍ ۵۰۰دقیقې *۲۳۳*۶*#۱ *۲۳۳*۶*#۲ *۲۳۳*۶*#۴ پنچ شنبه دشپې له ۱۰ بجو خخه دشنبې سهار۷ بجو پوری)۴جمعو له پاره
۲۰ د ۱۳ هېوادونو  نړیوال وړاندیز (پاکستان، هند، آمریکا، کاناډا، سویډن، آسټرالیا، بلغاریا، بنګله دیش، دنمارک،اتریش، بلجیم، چین او مالیزیا) ۱ افغانۍ ۳.۷۵ افغانۍ  یوه دقیقه *۸۸۸*۵*#۱ *۸۸۸*۵*#۲
۲۱  د ورځنیو نامحدوده اړیکو له پاره سیمه ییز تخفیف په ورځ کې ۱۵ افغانۍ د افغان بېسیم شمېرو ته نامحدوده اړیکې *۵۵۵*۵*#۱ *۵۵۵*۵*#۲

 

د لوړ ارزښت لرونکو خدماتو د ګډون کوډونه (VAS):
شمیره دوړاندیز نوم  ګدون غیرفعالول دبیلانس ګټه  دګدون فیس حجم  داعتبار موده ګټی
۱ دژبې برخه ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې D ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵ افغانۍ ۳۰ دقیقې ۱ ورځ
۲ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې EW ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۱۵ افغانۍ ۵۰ دقیقی ۷ ورځې
۳ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې EM ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۳۰ افغانۍ ۲۸۰ دقیقی ۳۰ ورځې
۴ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې AD ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵ افغانۍ ۳۰ دقیقې ۱ ورځ
۵ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې AW ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۱۵ افغانۍ ۵۰ دقیقی ۷ ورځې
۶ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې Amولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۳۰ افغانۍ ۲۸۰ دقیقی ۳۰ ورځې
۷ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې FDولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵ افغانۍ ۳۰ دقیقې ۱ ورځ
۸ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې FW ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۱۵ افغانۍ ۵۰ دقیقی ۷ ورځې
۹ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې FM ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۵۷۵۷ ته زنګ ووهئ اویاپه پیغام پانه کې off ولیکئ او ۵۷۵۷ ته یې واستوئ ۳۰ افغانۍ ۲۸۰ دقیقی ۳۰ ورځې
۱۰ دانګریزی ژبې زده کړه -ورځنۍ به پیغام پاڼه کېED ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۱#*۱*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ به پیغام پاڼه کېDED ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۲#*۱*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ ۳ افغانۍ ۲۰ دقیقی ۱ ورځ 0.30 افغانۍ /دقیقه
۱۱ دانګریزی ژبې زده کړه -اونیزه به پیغام پاڼه کېEW ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۱#*۲*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ به پیغام پاڼه کېDEW ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۲#*۲*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ ۲۵ افغانۍ ۱۵۰ دقیقی ۷ ورځې 0.30 افغانۍ /دقیقه
۱۲ دانګریزی ژبې زده کړه -ورځنۍ به پیغام پاڼه کېEM ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۱#*۳*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ به پیغام پاڼه کېDEM ولیکئ او ۱۵۱ ته یې  واستوئ او یا ۲#*۳*۳۵۳* ډایل کړ‎‎ئ ۴۰ افغانۍ ۳۰۰ دقیقی ۳۰ ورځې 0.30 افغانۍ /دقیقه
۱۳ دانګریزی ژبې زده کړه -پیسې ورکړئ اوګټه پورته کړئ ۷۸۷۸ ته زنګ ووهئ اولارښونه تعقب کړئ ۷۸۷۸ ته زنګ ووهئ اولارښونه تعقب کړۍ ۱ افغانۍ /دقیقه
۱۴ ددندو برخه -ورځنی  پیغام پاڼه کېJOBD ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ  پیغام پاڼه کېoff ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ داجرا وړنه دی  ۵ افغانۍ ۱ ورځ
۱۵ ددندو برخه -اونیزه  پیغام پاڼه کېJOBW ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ  پیغام پاڼه کېoff ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ داجرا وړنه دی ۱۰ افغانۍ ۷ ورځې
۱۶ ددندو برخه -میاشتنې  پیغام پاڼه کېJOB ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ  پیغام پاڼه کېoff ولیکئ او ۷۱۷۱ ته یې  واستوئ داجرا وړنه دی ۳۰ افغانۍ ۳۰ ورځې
۱۷ ددندو برخه – پیسېورکړئ اوګټه پورته کړئ ۷۱۷۱ ته زنګ ووهئ ۷۱۷۱ ته زنګ ووهۍ داجرا وړنه دی ۱ افغانۍ
۱۸ دبلې سندري خدمت ۶۰۶۰ ته زنګ ووهئ  په پیغام پاڼه کې  stop اویا off ولیکئ او ۶۰۶۰ ته یې  واستوئ ۳ افغانۍ ۳۰ دقیقې ۱ ورځ
۱۹ دکوډونو له لارې چټ *۴۶۶# *۴۶۶# ۳ افغانۍ ۱ ورځ
۲۰ دتفریح ورځنی برخه ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۳ افغانۍ ۲۰ دقیقی ۱ ورځ
۲۱ دتفریح اونیزه برخه ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۱۰ افغانۍ ۵۰ دقیقی ۷ ورځې
۲۲ دتفریح میاشتنۍ برخه ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۶۰۶ ته زنګ ووهئ ۳۰ افغانۍ ۱۲۰دقیقی ۳۰ ورځې
۲۳ اسلامي برخه    ۷۸۶ ته زنګ ووهئ اولارښونه تعقب کړئ    ۷۸۶ ته زنګ ووهئ ۵ افغانۍ ۴۰ دقیقی ۱ ورځ
۲۴ د ذهني آزموینی برخه ۴۵۴۵ ته زنګ ووهئ ۵ افغانۍ ۱ ورځ

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin