Afghan Wireless Logo
شخصی

USSD Chat

حالا مشترکین افغان بیسیم میتوانند بعد از یک پروسه کوتاه راجستریشن (ثبت نام) با دوستان و خانواده خویش از طریق چت برای 3 روز اول رایگان در ارتباط باشند. اما بعد از 3 روز رایگان، فیس روزانه 3 افغانی از مشترکین محترم اخذ خواهد شد تا استفاده نمودن از خدمات USSD-Chat را ادامه دهد.
جزئیات پیشکش و پروسه اشتراک:
فعال سازی و غیر فعال سازی:

بستۀ فعال سازی غیر فعال سازی نرخ تجدید اتومات
روزانه ۴۶۶#* را دایل نموده و هدایات را تعقیب کنید ۴۶۶#* را دایل نموده و هدایات را تعقیب کنید ۳ افغانۍ بلی

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube