Afghan Wireless Logo
شخصی

دوباره خوش آمدید

به فامیل افغان بیسیم دوباره خوش آمدید! 

اگر سیمکارت افغان بیسیم خویش را برای مدت 60 روز و یا بیشتر از آن استفاده نه نموده اید،  پس در حساب خویش 50 افغانی و یا بیشتر از آن کریدت اضافه نموده سیمکارت خویش را دوباره فعال سازید و فواید ذیل را فوراً رایگان دریافت کنید. 

 

 

مدت اعتبار  

پیام های کتبی رایگان 

(از افغان بیسیم به افغان بیسیم) 

دقایق رایگان 

(از افغان بیسیم به افغان بیسیم) 

انترنت رایگان 

(MB)  

 روز 3  3000   3000  3000  

 

*همچنان شما میتوانید بعد از فعال ساختن سیمکارت تان فواید ذیل را نیز دریافت نمایید. 

  • 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی را در بدل 45 برای 15 روز بدست اورید، برای فعال سازی  *666*45*1# را دایل کنید 
  • 3 جی بی انتر نت را در بدل  90افغانی برای 15  روز دریافت نمایید، برای فعال سازی   *666*90*1# را دایل کنید 

*بعد از فعال نمودن سیمکارت، شما میتوانید از این پیشکش الی 30 روز مستفید شوید. 

شرایط و ضوابط: 

  • این پیشکش برای مشتریانی که از سیمکارت خویش برای مدت 60 روز یا بیشتر از آن استفاده نکرده اند و 6 ماه قبل خریداری شده قابل استفاده میباشد 
  • برای دانستن واجد شرایط*666*30*1#  را دایل نمایید 
  • این پیشکش نیاز به کود فعال سازی ندارد، اگر سیم کارت مشتری برای زمان ذکر شده غیرفعال باشد ، مشتری میتواند در حساب خویش 50 افغانی یا بیشتر از آن را اضافه نموده و به طور خودکار واجد شرایط دریافت فواید رایگان خواهد بود. 
  • مشتریان میتوانند فواید رایگان ( 3000 دقیقه 3000 پیام و 3000 ام بی انترنت) را فقط یکبار دریافت نمایند 
  • برای بررسی فواید رایگان *666*2*4# را دایل نمایید 
  • فواید رایگان برای 3 روز  قابل استفاده می باشد. 
  • همچنان مشتریان میتوانند بعد از فعال ساختن سیمکارت، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی را با دایل کردن *666*45*1# در بدل 45 برای 15 روز بدست آورد و 3 جی بی انتر نت را با دایل کردن *666*90*1# در بدل   90افغانی دریافت نمایند. 
  • فواید  رایگان باقیمانده پس از مدت اعتبار فواید از بین می روند. 

 

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube