شخصی

کود اشتراک

کود های اشتراک خدمات انترنیتی:
شماره اسم بسته  اشتراک  لغو اشتراک بررسی بیلانس فیس اشتراک (افغانی ) مقدار انترنت  مدت اعتبار
۱ بسته کوچک روزانه درپیام30MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیامD30MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام#30MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۱۰ ۳۰ ام بی ۱ روز
۲ بسته بزرگ روزانه درپیام 100 نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام D100 نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #100 نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۲۵ ۱۰۰ ام بی ۱ روز
۳ بسته عالی هفته وار درپیام 100MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  D100MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #100MB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۱۰۰ ۱۰۰ ام بی ۷ روز
۴ بسته کوچک ماهوار درپیام 1GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #D1GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #1GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۲۵۰ ۱ جی بی ۳۰ روز
۵ بسته عالی ماهوار درپیام 3GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #D3GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام #3GBنوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۴۰۰ ۳ جی بی ۳۰ روز
۶ بسته بزرگ ماهوار درپیام  5GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #D5GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #5GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۶۰۰ ۵ جی بی ۳۰ روز
۷ بسته نخبه ماهوار درپیام  7GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #D7GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #7GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۸۰۰ ۷ جی بی ۳۰ روز
۸ بسته بزرگ ۱۰ جی بی ماهوار درپیام  10GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #D10GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #10GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۱۱۰۰ ۱۰ جی بی ۳۰ روز
۹ بسته بزرگ ماهوار1* درپیام  16GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #D16GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #16GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۱۸۰۰ ۱۶ جی بی ۳۰ روز
۱۰ بسته شبانه ماهوار ۱* درپیام  N3GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #DN3GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید درپیام  #N3GB نوشته وبه ۱۵۱ ارسا نمایید ۳۰۰ ۳ جی بی ۳۰ روز
۱۱ بسته روزانه فیسبوک *۲۳۲*۱*۱# *۲۳۲*۱*۲# *۲۳۲*۱*۴# ۲ ۲۵ ام بی ۱ روز
۱۲ بسته ماهوار فیسبوک *۲۳۲*۲*۱# *۲۳۲*۲*۴# ۴۰
۱۳ بپردازید واستفاده نمایید: ۸ افغانی فی ام بی

 

کود های اشتراک خدمات صوتی:
شماره اسم بسته  فیس اشتراک  دقایق  کود اشتراک  کود لغو اشتراک  کود برسی بیلانس  مدت اعتبار 
۱ بسته کو چک دقایق روزانه از افغان بیسیم به افغان بیسیم ۱۰ افغانی ۱۵ دقیقه *۲۳۳*۳*#۱ *۲۳۳*۳*#۲ *۲۳۳*۳*#۴ ۱ روز
۲ بسته متوسط دقایق روزانه از افغان بیسیم به افغان بیسیم ۲۵ افغانی ۷۵ دقیقه *۲۳۳*۱*#۱ *۲۳۳*۱*#۲ *۲۳۳*۱*#۴ ۱ روز
۳ بسته متوسط  دقایق ماهوار از افغان بیسیم به افغان بسیم ۳۰۰ افغانی ۱۲۰۰ دقیقه *۲۳۳*۴*#۱ *۲۳۳*۴*#۲ *۲۳۳*۴*#۴ ۳۰ روز
۴ بسته بزرگ دقایق ماهوار از افغان بیسیم به افغان بسیم ۴۹۹ افغانی ۶۰۰۰ دقیقه *۲۳۳*۲*#۱ *۲۳۳*۲*#۲ *۲۳۳*۲*#۴ ۳۰ روز
۵ بسته شبانه ۱۰ افغانی ۳۰۰ دقیقه *۲۱۲*۱*#۱ *۲۱۲*۱*#۲ *۲۱۲*۱*#۴ ۱ شب
۶ بسته بی مثال ۱ ( از افغان بیسیم به سایر شبکه های داخلی) ۵۰ افغانی ۲۰دقیقه ازافغان بیسیم به سایر شیکه ها *۲۵۵*۱*#۱ *۲۵۵*۱*#۲ *۲۵۵*۱*#۴ ۳۰ روز
۷ بسته بی مثال۲ ( ازافغان بیسیم به سایر شبکه های داخلی ) ۱۵۰ افغانی ۷۰دقیقه از افغان بیسیم به سایر شبکه ها *۲۵۵*۲*#۱ *۲۵۵*۲*#۲ *۲۵۵*۲*#۴ ۳۰روز
۸ بسته بی مثال ۳ (از افغان بیسیم به سایر شبکه های داخلی) ۴۵۰ افغانی ۲۵۰ دقیق از افغان بیسیم به سایر شبکه ها *۲۵۵*۳*#۱ *۲۵۵*۳*#۲ *۲۵۵*۳*#۴ ۳۰ روز
۹ بسته بی مثال (فقط برای استفاده کنندگان وزارت خانه ها) ۹۰۰ افغانی   ۶۵۰ دقیقه  از افغان بیسیم به سایر شبکه ها *۲۵۵*۴*#۱ *۲۵۵*۴*#۲ *۲۵۵*۴*#۴ ۳۰ روز
۱۰ پیکش عمومی ۱.۹۸ افغانی ۰۷۵ پول هر ۳۰ ثانیه  به شماره های افغان بیسیم و ۰.۹۹ پول هر۳۰ثانیه به سایر شبکه های داخلی *۲۵۵*۵*#۱ *۲۵۵*۵*#۲ قابل اجرا نیست ۳۰ روز
۱۱ بسته بین المللی ۵ (هندوستان، کانادا، آمریکا ،چین و مالیزیا ) ۲۰ افغانی ۵ دقیقه *۸۸۸*۷*#۱ *۸۸۸*۷*#۲ *۸۸۸*۷*#۴ ۱ روز
۱۲ “بسته خوش آمدید” برای استفاده کننده گان جدید ۲۹۹ 0 ۵ دقیقه و ۵پیام کتبی ۳۰روز
۱۳ بسته شاگردان (سیمکارت های بانو و جوانان) ۵۰ افغانی ۵۰ پول فی دقیقه از طرف روز و ۱۳ پول فی دقیقه از طرف شب *۲۶۲*۲*#۱ ۷ روز
۱۴ تخفیف ساحوی ( کابل، پکتیا، پکتیکا، لوگر، وردک، پنجشیر، نورستان، بامیان، مزار، سرپل، جوزجان، سمنگان، فاریاب، ننگرهار، لغمان، کنر،غزنی، پروان، غور)   ۴ افغانی ۵۰ پول فی دقیقه *۵۵۵*۴*#۱ *۵۵۵*۴*#۲ ۱ روز
۱۵ تخفیف ساحوی (کندز، تخار، بدخسان، بغلان و خوست) ۵ افغانی ۲۵پول *۵۵۵*۱*#۱ *۵۵۵*۱*#۲ ۱ روز
۱۶ تخفیف ساحوی (زابل، کندهار، ارزگان و هلمند) ۳ افغانی ۵۰پول فی دقیقه *۵۵۵*۳*#۱ *۵۵۵*۳*#۲ ۱روز
۱۷ تخفیف ساحوی (فراه، هرات، نیمروز و بادغیس) ۳افغانی ۴۰ پول فی دقیقه *۵۵۵*۲*#۱ *۵۵۵*۲*#۲ ۱روز
۱۸ بسته جمعه – روزانه ۲۵افغانی ۱۵۰ دقیقه *۲۳۳*۵*#۱ *۲۳۳*۵*#۲ *۲۳۳*۵*#۴ (پنج شنبه از ساعت ۱۰ شب الی ساعت ۷ صبح روز شنبه ) برای۱جمعه
۱۹ بسته جمعه – ماهوار ۹۰ افغانی ۵۰۰ دقیقه *۲۳۳*۶*#۱ *۲۳۳*۶*#۲ *۲۳۳*۶*#۴ (پنج شنبه از ساعت ۱۰ شب الی ساعت ۷ صبح روز شنبه) برای ۴ جمعه
۲۰ پیشکش بین المللی ۱۳ کشور (پاکستان، هند، آمریکا، کانادا، سویدن، آسترالیا، بلغاریا، بنگله دیش، دنمارک، اتریش، بلجیم، چین و مالیزیا)  ۱ افغانی ۳.۷۵ افغانی *۸۸۸*۵*#۱ *۸۸۸*۵*#۲ ۱ روز
۲۱ تخفیف ساحوی برای تماس های نامحدود روزانه ۱۵ افغانی روزانه تماس های نامحدود به شماره های افغان بیسیم *۵۵۵*۵*#۱ *۵۵۵*۵*#۲

 

کود های اشتراک خدمات با ارزش (VAS):
شماره  اسم بسته  اشتراک  لغو اشتراک  بررسی بیلانس  فیس اشتراک دقایق مدت اعتبار  فواید 
۱ مرکز  لسانها به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام D نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید  ۵افغانی ۳۰دقیقه ۱ روز
۲ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام EW نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید ۱۵ افغانی ۵۰ دقیقه ۷ روز
۳ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام EM نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید ۳۰ افغانی ۲۸۰ دقیقه ۳۰ روز
۴ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام AD نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام off  نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید  ۵افغانی ۳۰دقیقه ۱ روز
۵ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام AW نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ارسال نمایید ۱۵ افغانی ۵۰ دقیقه ۷ روز
۶ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام AM نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ارسال نمایید ۳۰ افغانی ۲۸۰ دقیقه ۳۰ روز
۷ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام FD نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ارسال نمایید  ۵افغانی ۳۰دقیقه ۱ روز
۸ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام FW نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ارسال نمایید ۱۵ افغانی ۵۰ دقیقه ۷ روز
۹ به ۵۷۵۷ زنگ بزنید ویا درپیام FM نوشته وبه ۵۷۵۷ ارسال نمایید به ۵۷۵۷زنگ بزنید ویا درپیام offنوشته وبه ۵۷۵۷ارسال نمایید ۳۰ افغانی ۲۸۰ دقیقه ۳۰ روز
۱۰ خدمات آموزشی انگلیسی روزانه در پیام “ED” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۱#*۱*۳۵۳*را دایل کنید در پیام “DED” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۲#*۱*۳۵۳*را دایل کنید ۳ افغانی ۲۰ دقیقه ۱ روز 0.30 افغانی فی دقیقه
۱۱ خدمات آموزشی انگلیسی هفته وار در پیام “EW” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۱#*۲*۳۵۳*را دایل کنید در پیام “DEW” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۲#*۲*۳۵۳*را دایل کنید ۲۵ افغانی ۱۵۰ دقیقه ۷ روز 0.30 افغانی فی دقیقه
۱۲ خدمات آموزشی انگلیسی ماهوار در پیام “EM” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۱#*۳*۳۵۳*را دایل کنید در پیام “DEM” نوشته وبه ۱۵۱ ارسال نماییدویا ۲#*۳*۳۵۳*را دایل کنید ۴۰ افغانی ۳۰۰ دقیقه ۳۰ روز 0.30 افغانی فی دقیقه
۱۳ خدمات آموزشی انگلیسی بپردازید واستفاده نمایید به ۷۸۷۸ زنگ بزنید وهدایات را تعقیب کنید به ۷۸۷۸ زنگ بزنید وهدایات را تعقیب کنید ۱ افغانی فی دقیقه
۱۴ خدمات کاریابی – روزانه در پیام “JOBD” نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید در پیامoff نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید قابل اجرا نیست ۵ افغانی ۱ روز 0.30 افغانی فی دقیقه
۱۵ خدمات کاریابی -هفته وار در پیام “JOBW” نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید در پیامoff نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید قابل اجرا نیست ۱۰ افغانی ۷ روز
۱۶ خدمات کاریابی -ماهوار در پیام “JOB” نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید در پیامoff نوشته وبه ۷۱۷۱ ارسال نمایید قابل اجرا نیست ۳۰ افغانی ۳۰ روز
۱۷ خدمات کاریابی – بپردازید واستفاده کنید بپردازید واستفاده نمایید: به ۷۱۷۱زنگ بزنید قابل اجرا نیست ۱افغانی
۱۸ خدمات آهنگ بعدی به ۶۰۶۰ زنگ بزنید  درپیام stop نوشته ویا off نوشته وبه ۶۰۶۰ ارسال نمایید ۳ افغانی ۳۰ دقیقه ۱ روز
۱۹ خدمات USSD Chat *۴۶۶# *۴۶۶# ۳ افغانی ۱ روز
۲۰ خدمات سرگرمی – روزانه به ۶۰۶ زنگ بزنید به ۶۰۶ زنگ بزنید ۳ افغانی ۲۰ دقیقه ۱ روز
۲۱ خدمات سرگرمی -هفته وار به ۶۰۶ زنگ بزنید به ۶۰۶ زنگ بزنید ۱۰ افغانی ۵۰ دقیقه ۷ روز
۲۲ خدمات سرگرمی -ماهوار به ۶۰۶ زنگ بزنید به ۶۰۶ زنگ بزنید ۳۰ افغانی ۱۲۰ افغانی ۳۰ روز
۲۳ خدمات اسلامی به ۷۸۶ زنگ بزنید وهدایت را تعقب کنید به ۷۸۶ زنگ بزنید ۵ افغانی ۴۰ دقیقه ۱ روز
۲۴ خدمات آزمون ذهنی بپردازید واستفاده نمایید:به ۴۵۴۵ زنگ بزنید ۵ افغانی ۱ روز

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin