پرداخت الکترونیکی(برقی) چیست

بلورو

بلورو یک روش جدید و آسانبرای ازدیاد کریدت است که مشترکین محترم افغان بیسیم میتوانند با استفاده از این روش جهت ازدیاد کریدت به صورت حساب شان استفاده نمایند. این روش طوری است که مشترکین محترم به فروشنده گان پول پرداخت مینمایند و فروشنده گان صورت حساب مشترکین محترم را از طریق ارسال پیام ازدیاد خواهد نمود.نیاز به کریدت کارت ها نخواهد بود و این خدمات در هر دوکان و نماینده گی مجاز افغان بیسیم  در سراسر افغانستان قابل دسترس میباشد.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin