انترنت 3.75G+/2G

بستۀ ها

با بستۀهای انترنت افغان بیسیم شما میتوانید انترنت را با نرخ های مناسب استفادهنمایید.بستۀ های دلچسپ انترنت افغان بیسیم را که در سیمکارت های پیش پرداخت و پس پرداخت قابل دسترس میباشد استفاده نمایید.

جزئیات محصول و تعرفه های  پیش پرداخت:

نام محصول یا بستۀ فیس اشتراک مقدار انترنت مدت اعتبار اشتراک لغو اشتراک چک بیلانس کریدت
بستۀ کوچک روزانه 10 افغانی 10 ام بی 1 روز *477*1*1# *477*1*2# *477*1*4#
بستۀ بزرگ روزانه 30 افغانی 75 ام بی 1 روز *477*2*1# *477*2*2# *477*2*4#
بستۀ عالی هفته وار 100 افغانی 100 ام بی 7 روز *477*3*1# *477*3*2# *477*3*4#
بستۀ کوچک ماهوار 400 افغانی 1 جی بی 30 روز *477*4*1# *477*4*4#
بستۀ عالی ماهوار 600 افغانی 3 جی بی 30 روز *477*5*1# *477*5*4#
بستۀ بزرگ ماهوار 800 افغانی 5 جی بی 30 روز *477*6*1# *477*6*4#
امتیاز شبانه 1* 300 افغانی 3 جی بی 30 روز *477*7*1# *477*7*4#
بپردازید و استفاده نمائید 2 افغانی 250 کی بی

1* – هر روز از ساعت 10:00 شب الی ساعت 07:00 صبح

جهت معلومات بیشتر با شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نمایندگی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin