پرداخت الکترونیکی(برقی) چیست

E تحفه

از هرجای جهان، هر زمان شما میتوانید در افغانستان به تلیفون افغان بیسیم تان کریدت بی افزائید ویا به عزیزان خویش کریدتارسال نمائید!

برای آغاز نمودن بهhttps://etohfa.afghan-wireless.comمراجعه نمایید!

twitter facebook linkedin