Afghan Wireless Logo
در باره ما

مسؤولیت های اجتماعی

منحیث یک کمپنی پیشرو افغانی در عرصه مخابرات،شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای ایفای مسؤولیت ها و همکاری نمودن در عرصه پیشرفت و بهبودی افغان ها در هر جای رهبری طولانی مدت را بعهده داشته است.

در افغان بیسیم،ما وجایب و مسؤولیت های راکه در برابر تیم،مشتریان،معامله داران و تمام جامعه داریم درک نموده به وجه احسن ایفا و انجام مینماییم.ما به شهرت که داریم مفتخر هستیم وبه آنانیکه معامله داران ما هست اعتبار و اطمینان کامل داریم،که این همه با ارزش ترین سرمایه های ما است.بمنظور اینکه شهرت و اعتماد خویش را حفظ و نگه داشته باشیم، ما برای ایفای فعالیت های کاری وتجارتی خویش معیارهای بهتر اخلاقی را تقاضا و حفظ مینماییم.

1.      سازمان ما

1.1  مشتریان

ما کاملآ معتقد بر آن هستیم که صداقت در برخورد با مشتریان یکی از مهمترین شرط مؤفقیت،پایدرای و تداوم ارتباطات تجارتی میباشد.

ما سازمان کاملآ مؤثر و بهره ور را رهبری مینمایم که تمام نیازمندی ها و خواسته های مشتریان محترم را برآورده میسازد.هدف ما فراهم ساختن خدمات بروباند و موبایل میباشد که ارزش منصفانه، کیفیت پر اطمینان، اعتبار و مصؤنیت را در برگشت به پاداش عادلانه برآورده سازد.ما پالیسی های  متداوم انکشافی را رهبری مینماییم، هردو برای انکشاف خدمات و مهارت های کارمندان خویش،تا از فواید بهتر تکنالوژی پیشرفته بهره مند شوند.که این همه کارهای عملیاتی ما را برای آینده تضمین و مصؤن میسازدو اطمینان میدهد تا ما ارزش کافی را در تجارت مشتریان خویش بی افزاییم.

 
2 محیط
شرکت مخابراتی افغان بیسیم معتقد برآن است که فعالیت های ما بالای محیط تاثیر خاص دارد.اگر چه، ما اعتراف مینماییم که تاثیرات محیطی حتمی الوقوع و غیر پیش گیری شونده همرا با فعالیت های روزمره هرسازمان همراه میباشد.هدف ما کاهش دادن تاثیرات منفی و مضر بوده، انکشاف و انجام معیارهای محیطی را در نظر داریم تا بتوانیم به هدف اصلی خویش نایل شویم.

درجریان عملیات ما کوشش مینماییم تا فرصت های رابدست آوریم که درمصرف انرژی،آب و سایر منابع کاهش آورد.ما همچنان کوشش مینماییم تا مواد را دوباره استفاده نماییم جاییکه ممکن باشد و مواد را که دوباره قابل استفاده نباشد دور بیاندازیم که بدین وسیله تاثیر منفی را بالای محیط کاهش میدهد.
2. کارمندان ما
1.2 تحقق قابلیت(توانایی)
ارزش های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به اساس تعدادی از اصول مهم و کیفیت های معیاری استوار میباشد که هر کارمند را تشویق مینماید تا در مؤفقیت ما خود را منحیث یک بخش مهم مجسم سازد:

 • تخصص
 • تضمین کیفیت و نوآوری
 • به یکدیگر گوش دادن تا چیزی را بیاموزند-انکشاف متداوم
 • مسؤول بودن- متعهد بودن
 • متمرکز بودن به مشتری
 • به اشتراک گذاشتن دیدگاه ما-به اشتراک گذاشتن هدف ما
 • کوشیدن برای رضایت و سودمندی مشتریان محترم
 • شریک پر اطمینان جهانی ما
 • احترام
 • به عنوان یک تیم فکر کردن و عمل کردن
 • خوشبین بودن به ارزش جامعه جهانی ما
 • ارائه نتیجه و تجلیل مؤفقیت

انکشاف توانایی ها، درسراسر کشور به مشتریان محترم ارائه نمودن خدمات با ارزش و تامین بهبود سودمندی طولانی مدت همه موارد اند که از تلاش و سعی کارمندان محترم ما بدست آمده است.

مابطور فعالانه پیشرفت وترقی کارمندان خویش را از روش های مختلف چون بحث نمودن روی پیشرفت رسمی کارمندان حمایت مینماییم و برای انکشاف شخصی ومسلکی برنامه های ساختاری را روی دست داریم که برای اهداف ستراتیژیک شرکت ما با انتقال، تبادل و خلق دانش ارتباط مستقیم دارد به این لحاظ نیروی که پشت ابتکار تولیدات وخدمات افغان بیسیم نهفته است میشود.
2.2 شایسته سالاری
به عنوان یک کمپنی متنوع و مختلط، ما به فرهنگ ها و نیازمندی های گوناگون داخلی احترام داشته آنان را می پذیریم.کارمندان هردو جنس از ملیت ها،فرهنگ ها،گروه های نژادی وقومی تبادل نظر نموده و با مهارت های یکدیگر و موضوعات گوناگون همکاری نموده تا راه های حل را برای انکشاف دریافت نموده به مشتریان محترم ارائه نمایند.

 

3.2 صحت و مصؤنیت

هدف ما تامین محیط کاری مصؤن و صحی برای تمام کارمندان افغان بیسیم،قرادادیان وبازدید کننده گان خارجی  میباشد، نه تنها در محوطه افغان بیسیم بلکه همچنان برای کارمندان و قراردادیان که منحیث مشتری با ما ایفای وظیفه مینمایند. هدف کمپنی اینست که با تمام قوانین و مقررات داخلی مطابقت داشته باشد و بطور دقیق رهنمود های راکه ادارات ملی صحت و مصؤنیت توصیه نموده است رعایت نماییم.ما همچنان با کارمندان خویش نظر به پالیسی ها و قوانین برخورد مینماییم تا بتوانیم یک محیط صحت مند، مصؤن و بهره ور را داشته باشیم.

 1. بنیاد بیات

3.1. هدف بنیاد

بنیاد بیات از سال 2006 میلادی بدینسو در بازسازی افغانستان همکاری بی نهایت نموده است و همچنان به افغان های نیازمند که درمعرض خطر قرار داشته روحیه داده با آنان همکاری لازم نموده. فراهم نمودن غذا و لباس؛توجه به مادران امیدوار قبل و در جریان ولادت؛مواظبت ایتام و تعلیم به آنها؛مسابقات رقابتی برای جوانان تا آنها را چالش نمایند؛و پروگرام های کارآفرینی برای بیوه ها،خانم ها و جوانان را بدین لحاظ به راه انداخته که سلامتی، صحت و امیدواری را برگرداند تا تمام افغان ها بتوانند از فرصت های زنده گی خویش استفاده مؤثر نمایند.

هر یک از پروگرام های بنیاد بیات بطور متداوم از طرف دونران کشور های مختلف جهان حمایت میشود.

برای اینکه در هر یک از پروگرام های هستۀ یی اش کیفیت را تامین نماید،بنیاد بیات جستجو مینماید- و مسؤول آنست تا در مرحله پلان گذاری ابتدائی از جامعه محلی که در عرصه پیشرفت کشور کوشیده است همکاری و ابراز امتنان نماید.

همکاری ها و کمک های بنیاد بیات برای آنعده از هموطنان که نظر به عمر،جنسیت،نژاد و مذهب معلول،یتیم،بی خانه  و نیازمند میباشد فراهم میشود.
3.2 توجه به فامیل های نیازمند
پروگرام کمک های زمستانی و حمایت های مالی برای خانوادۀ ها در سال 2008 میلادی راه اندازی شد و تا امروز ادامه دارد.با پروگرام حمایت های مالی برای خانوادۀ ها، دونر ها میتوانند فرصت های را داشته باشند که با هر خانوادۀ ماهانه حد اقل 50 دالر امریکایی همکاری نمایند تا خانوادۀ ها بتوانند نیازمندی های خویش را برآورده سازند. دربسیاری از موارد،حمایت های مالی برای خانوادۀ ها بدین معنی است تا برای اطفال که برای خانوادۀ های خویش روی بازار و سرک های کشور کار مینمایند زمینه تعلیم را مساعد سازد.هر سالتوسط پرسونل بنیاد بیات در جریان ماهای سرد زمستان از طریق پروگرام کمک های زمستانی غذا، لباس های گرم و هزاران کمپل به هموطنان افغان ما که در ولایات دور دست زنده گی مینمایند توضیع میشوند.

3.3 توجه به مادران امیدوار و نو زادان

در چند سال اخیر،بنیاد بیات امکانات(مراکز) صحی را در هشت ولایت افغانستان جاییکه مراکز صحی برای مادران امیدوار و باردار قبلآ وجود نداشت فراهم ساخته است.این مراکزکه شامل کلنیک ها برای مادران باردار و 10 الی 150 بستر شفاخانه ها میباشد،حالا هزاران خانم ها را بدون هزینه معالجه نموده و خدمات صحی را به آنان فراهم مینماید. دسترسی به کیفیت و مراکز صحی که توسط بنیاد بیات فراهم شده است تا حال در سراسرکشور اندازه مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش داده است.

 

3.4 تعلیم/مکاتب و دارالایتام ها

بنیاد بیات لیلیه ها و صنوف درسی را بازسازی ومرمت نموده است؛مواد درسی را برای مکاتب فراهم نموده است؛ مکاتب،دارالایتام،کتابخانه ها و استدیوم های ورزشی را ساخته است تا دست آورد ها و تعلیم را برای پسران و دختران کشور در یک محیط مصؤن و منظم فراهم نماید و همچنان با آموزش دادن به یک پسر یا فرد جامعه میتواند کشور را که در طول جنگ بی سواد مانده بود در چالش درآورده به مقام فراتر آنچه که تصور میشود برساند.

بنیاد بیات کوشش مینماید تا مردم افغانستان را از طریق اشتهارات خدمات عامه درباره حفظ الصحه شخصی، تهیه نمودن غذا،احترام به جوانان و کهن سالان و موضوعات دیگری حقوق بشر را ابلاغ نماید.

3.5 ورزش

بنیاد بیات مسابقات دوش،باسیکل رانی را حمایت و کمک مینماید تا جوانان را برای اشتراک در چنین مسابقات رقابتی جهت کسب تجربه تشویق نماید، و همچنان نخسیتن برنده مدال المپیک و آموزشی در کشور میباشد.

3.6 آب

حالا در سراسر کشور بیشترین مردم افغانستان از طریق چاه های عمیق بنیاد بیات دسترسی به آب آشامیدنی پاک و صحی  دارد.

 3.7 کمک های اضطراری / واکنش به آفات طبیعی

بنیاد بیات سیلاب زده گان و قربانیان برف کوچ ها را کمک و همکاری نموده و برای آنان غذا،لباس،کمک های صحی و سایر نیازمندی هایکه از عواقب یا پیامد های چنین آفت ها بوجود میاید فراهم مینماید.

3.8 توانمند سازی کمک های مالی زنان

بنیاد بیات درسال 2010 میلادی توانمند سازی کمک های مالی زنان را راه اندازی نمود و با آنان مقدار 10,000 دالر امریکایی کمک مالی نمود تا فعالیت های خویش را توسعه دهد.

 • صلح
 • عدالت برای همه سازمان ها
 • سازمان بین المللی زنان

3.9 مشارکت های شخصی / عامه

بنیاد بیات نخسیتن نشست بشردوستانه و نامزد رهبری را در واشنگتن دی سی جون 2009 میلادی که 125 رهبر ایالات متحده امریکا، کانادا و افغانستان در آن اشتراک ورزیده بود میزبانی مینمود. بعد از آن تحت رهبری بنیاد بیات، پروژه شبکه مورد اعتماد افغانها راه اندازی شد و توسط شرکت های Hope و NC4 حمایتمیشد تا همکاری بین سازمان های بشردوستانه و سایر سازمان های رهبری را جهت زنده گی و معیشیت مردم افغانستان تشویق نمایند.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube