Afghan Wireless Logo
شخصی

پیش پرداخت

با فامیل افغان بیسیم  یکجا شوید!

همین امروز با فامیل افغان بیسیم یکجا شوید، تا از وسیع ترین پوشش با شفافترین صدا و سریعترین اینترنت 4.75G+  لذت ببرید.

از امتیازات جدید  سیمکارت تاپ که یکی از بهترین سیمکارت های مارکیت میباشد لذت ببرید!

شما میتوانید سمیکارت تاپ خویشرا از تمام نمایندگی های رسمی افغان بیسیم در سرتاسر افغانستان بدست آورید.

جزئیات و امتیازات جدید سیمکارت تاپ:

سیم کارت تاپ پلان ها
تمام مشتریان بخش
75 افغانی قیمت سیم کارت
100 ام بی + 30 دقیقه تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم + 30 پیام از افغان بیسیم به افغان بیسیم صورت حساب اصلی
1.85 افغانی/دقیقه به پلان مشابه
1.85 افغانی/دقیقه تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم
2.20 افغانی/دقیقه تماس از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها
تماس از افغان بیسیم به افغان بیسیم فی 30 ثانیه هزینۀ تماس به اساس ثانیه
و تماس از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها فی 30 ثانیه
ستندرد تماس های بین المللی
ستندرد تماس های شبانه از افغان بیسیم به افغان بیسیم
1.85 افغانی پیام ها از افغان بیسیم به افغان بیسیم
2.20 افغانی پیام ها از افغان بیسیم به دیگر شبکه ها
10 افغانی پیام های بین المللی
*298*1# تبدیل نمودن
*1 شماره فامیل و دوستان
  تخفیف ویژه

شرایط و ضوابط:

  • امتیازات جدید سیمکارت تاپ ( تماس و ارسال پیام های کتبی) از افغان بیسیم به افغان بیسیم قابل استفاده میباشد
  • امتیازات اینترنت برای دسترسی خدمات (2G/3G/4G )  قابل استفاده میباشد
  • استفاده از امتیازات جدید سیمکارت تاپ در اولویت قرار داده می شود، قبل از اینکه از حساب اصلی تان بسته را فعال ساخته باشید.
  • امتیازات جدید سیمکارت تاپ تا 30 روز قابل استفاده میباشد و زمانی که با تاریخ انقضا مواجه می شوید، حساب باقی مانده شما به شکل خودکار از بین می رود.
  • سمکارت تاپ در مراکز فروشات افغان بیسیم و در سراسر افغانستان قابل دسترس میباشد
  • امتیازات جدید سیمکارت تاپ برای مشترکین جدیدالشمول قابل استفاده میباشد
  • برای بررسی امتیازات: برای اینترنت *367*50*4# ، برای دقایق تماس *367*51*4#، برای پیام های کتبی *367*52*4# را دایل نمایید

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube