شخصی

آزمون ذهنی

خدمات آزمون ذهنی از افغان بیسیم!

سوالات عمومی ما پاسخ دهید و چانس خود را بیازمایید، تا برندۀ تیلیفون های هوشمند و کریدت کارتهای 50 الی  1000 افغانی افغان بیسیم شوید.

مشتریان که سوالات را به زود ترین فرصت پاسخ دهند برنده میگردند. جوایز برنده گان در آخر هرهفته اهداء میگردد. برنده گان جوایز فقط از شماره 4545 تماس دریافت خواهند نمود.

طریقه اشتراک:

بسته اشتراک قیمت
روزانه به 4545 تماس بگیرید و یا به 5 را به 4545 ارسال نمایید 5 افغانی فی دقیقه و فی پیام

آیا میخواهید تا امتحان کانکور خویش را موفقانه سپری نمایید؟ آیا میخواهید تا به پوهنځی مورد علاقه خود کامیاب شوید؟

پس افغان بیسیم برای شما بهترین راه را معرفی مینماید !

در بخش کانکور افغان بیسیم شرکت نمایید و دانش خویش را در مضامین مکتب و فورم های کانکور بالا ببرید.

محدودیت بسته مدت اعتبار فیس اشتراک بسته
30 پیام یک روز 3 افغانی روزانه

فعال سازی: در صفحه پیام K3 نوشه و به 151 ارسال نمایید

برای دری: در صفحه پیام 11 نوشته و به 154 ارسال نمایید

برای پشتو: در صفحه پیام 22 نوشته و به 154 ارسال نمایید

نوت: برای معلومات بیشتر با شمارۀ 152 به تماس شوید !

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin