Afghan Wireless Logo
شخصی

کریدیت ارسال نمایید

شما میتوانید از شمارۀ افغان بیسیم خویش فقط در بدل ۲ افغانی به دیگر شماره های افغان بیسیم کریدیت ارسال کنید.

طریقۀ ارسال کریدیت:

#مبلغ**444*1*070xxxxxx  را دایل نمایید برای تاییدی پروسه *444*2# را دایل کنید و یا برای فسخ پروسه *444*3# را دایل نمایید.

یاداشت: مبلغ بالاتر از ۵۰ افغانی و پایین تر از ۱۰ افغانی ارسال نمیشود.

برای معلوماتو بیشتر به 152 یا با شمارۀ 0700830830 زنگ بزنید و یا از صفحۀ فیسبوک @myawcc دیدن نمایید.

خدمات قرضۀ شرکت مخابراتی افغان بیسیم، اولین خدمات پیشرفتۀ قرضه دهی در کشور بوده و برای مشتریان که صورت حساب شان پایین تر از 2 افغانی باشد، پیشکش خواهد گردید. مشتریان یک پیام فوری را برای به دست آوردن قرضه دریافت خواهند نمود و آنها می توانند با پاسخ یک کود از طریق پیام این قرضه را قبول نمایند. هرگاه پاسخ کود دریافت گردد، قرضه کریدت فوراً به صورت حساب مشتریان انتقال داده می شود.

مدت اعتبار هزینه ها مقدار قرضه
90 روز 3 افغانی/قرضه 10 افغانی
90 روز 3 افغانی/قرضه 20 افغانی

طریقه های به‌دست آوردن قرضه:

اشتراک از طریق پیام مقدار قرضه
در صفحۀ پیام 10 نوشته و به شمارۀ 707 ارسال نمایید 10 افغانی
در صفحۀ پیام 20 نوشته و به شمارۀ 707 ارسال نمایید 20 افغانی

 شمارۀ *707#را دایل نمایید

شرایط دسترسی به این خدمات:

  • برای مشتریان که کریدت ناکافی داشته و می‌خواهند تماس بگیرند و یا پیام ارسال نمایند از قبل ثبت گردیده و درصورتی‌که آنها واجد شرایط باشند، درآن‌صورت یک پیام جهت به‌دست آوردن قرضه دریافت خواهند نمود و منحیث مشتریان پیش پرداخت شناخته می‌شوند.
  • در زمان درخواست قرضه سیم کارت حداقل برای 90 روز فعال بوده باشد.
  • حداقل ماهانه 150 افغانی در سه ماه متوالی کریدت اضافه نموده باشد.
  • در یک وقت مشتری می تواند فقط یک‌بار قرضه درخواست نماید.
  • زمانی‌که مشتری قرضه خویش را پرداخت ناید، وی مرد/زن می تواند دوباره درخواست قرضه نماید.
  • کریدت قرضه به دیگر شماره ها ارسال شده نمی تواند.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 تماس گرفته ویا پیام ارسال نمایید ویا به شمارۀ 0700830830 تماس بگیرید ویا از صفحۀ رسمی فیسبوک ما @myawcc را ببینید.

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube