Afghan Wireless Logo
شخصی

محتویات طرز زندگی

خدمات تماس صحی:

مشتریان می توانند به شمارۀ شارت کود 248 از طریق این خدمات تماس گرفته و رهنمایی های صحی را دریافت نمایند. (صحبت با داکتران، کمک های اولیه/ آماده گی های عاجل، امراض و ویروس های موسمی، واکسیناسیون، معرفی شفاخانه ها، معرفی داکتران، موضوعات مرتبط به صحت ومراقبت های صحی، مشوره های اساسی و تجویز نسخه)

“صحت ثروت است” ما می خواهیم که شما صحتمند باشید.

جزئیات خدمات تماس صحی:

بسته فعال سازی مدت تعرفه
روزانه شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 20 دقیقه 1 افغانی
هفته وار شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 80 دقیقه 7 افغانی
ماهانه شمارۀ 248 را دایل نموده و دکمه 0 را فشار دهید 200 دقیقه 20 افغانی

سهولت و  شایستگی خدمات:

خدمات تماس صحی افغان بیسیم برای تمام مشتریان پیش پرداخت قابل استفاده می باشد.

از طریق خدمات مشتریان شما میتوانید به معلومات گوناگون مرتبط به اخبار، ورزش، آب و هوا، فالبینی و سرگرمی بطور اتواماتیک روزانه از طریق پیام دسترسی پیدا نمایید. جهت اشتراک در این نوع خدمات لطفاً جدول ذیل را تعقیب نمایید.

قیمت طریقه راجستر کردن خدمات نام بسته شماره خدمات
سالانه – 10 افغانی/سال

روزانه -1 افغانی/روز

در صفحه پیام 1 نوشته و به شماره 2323 ارسال نمایید        سرخط خبر های داخلی اخبار 1
       سرخط خبر های جهانی

آب و هوا

سالانه – 10 افغانی/سال

روزانه -1 افغانی/روز

در صفحه پیام 2 نوشته و به شماره 2323 ارسال نمایید        اخبار سینما سرگرمی 2
       جدول فلم های عالی
       جدول آهنگ های عالی
       فکاهی روز
سالانه – 10 افغانی/سال

روزانه -1 افغانی/روز

در صفحه پیام 3 نوشته و به شماره 2323 ارسال نمایید        اخبار مالی مالی 3
       نرخ تبادله اسعار خارجی
سالانه – 10 افغانی/سال

روزانه -1 افغانی/روز

در صفحه پیام 4 نوشته و به شماره 2323 ارسال نمایید        اخبار ورزشی ورزش 4
       نتیجه فوتبال
سالانه – 10 افغانی/سال

روزانه -1 افغانی/روز

در صفحه پیام سه حرف نخست ماه تولد تان را نوشته و  به 2323 ارسال نمایید. مثلاً:

ARI  به  2323

       حمل فالبینی 5
       ثور
 •        جوزا
 •        سرطان
 •       اسد
 •      سنبله
 •       میزان
 •       عقرب
 •       قوس
 •       جدی
 •       دلو
 •        حوت

حالا مشتریان افغان بیسیم میتوانند روزانه اشعار ویژۀ شاعران مشهور را از بخش شاعری افغان بیسیم بدست آورند.

حالا مشتریان افغان بیسیم میتوانند روزانه اشعار ویژۀ شاعران مشهور را از بخش شاعری افغان بیسیم بدست آورند.

طریقه اشتراک:

قیمت اشتراک نکردن اشتراک لسان/بسته
1 افغانی در صفحه پیام DSD نوشته و به 151 ارسال نمایید در صفحه پیام SD نوشته و به 151 ارسال نمایید روزانه برای دری
1 افغانی در صفحه پیام DSP نوشته و به 151 ارسال نمایید در صفحه پیام SP نوشته و به 151 ارسال نمایید روزانه برای پشتو

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

شما با وظیفه بعدی تان فقد تا یک پاسخ فاصله دارید. خودتان را در بخش وظایف افغان بیسیم راجستر نموده و هر لحظه نظر به توانایی های تحصیلی تان پاسخ فرصت وظیفه مورد نظرتان را دریافت نمایید.

مدت اعتبار قیمت کود کوتاه کلمات غیر فعال ساختن کلمات کلیدی فعال ساختن بسته ها
30 روز 30 افغانی/ماه 7171 OFF JOB ماهانه
7 روز 10 افغانی/هفته 7171 OFF WJOB هفته وار

حالا مشتریان افغان بیسیم میتوانند سرگرمی ها و نکات آموزندۀ را از بخش خدمات بانوان افغان بیسم با دایل نمودن شماره 353 بدست بیاورند. این بخش دربرگیرنده موضوعات ذیل میباشد:

 • رهنمایی های زیبایی
 • رهنمایی های صحی
 • رهنمایی های آشپزی
 • رهنمایی های زایمان
 • خواندن و گوش دادن به شعر و شاعری
 • موزیک
 • داستان ها
 • جایگاه زنان در اسلام

7 افغانی/هفته، برای معلومات بیشتر به شماره 152 به تماس شوید !

یک پیشکش خاص برای جوانان از طرف افغان بیسیم!

حالا، مشتریان افغان بیسیم با دایل نمودن 607 میتوانند به خدمات ذیل دسترسی پیدا نمایند:

 • رهنمایی های دانشجویی
 • رهنمایی های شغلی
 • اخبار ورزشی
 • رهنمایی های مُد
 • اطلاعات تکنالوژی

فعال سازی/غیر فعال سازی “بخش پیام”

غیر فعال ساختن مدت اعتبار فیس برای فعال ساختن پشتو برای فعال ساختن دری نام خدمات
در صفحه پیام Off 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 01 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های تحصیلی
در صفحه پیام Off 2 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 02 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 2 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های شغلی
در صفحه پیام Off 3 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 03 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 3 نوشته و به 607 ارسال نمایید خلاصه ورزش
در صفحه پیام Off 4 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 04 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 4 نوشته و به 607 ارسال نمایید رهنمایی های فیشن
در صفحه پیام Off 5 نوشته و به 607 ارسال نمایید برای یک روز 1 افغانی در صفحه پیام 05 نوشته و به 607 ارسال نمایید در صفحه پیام 5 نوشته و به 607 ارسال نمایید مرور تکنالوژی

فعال سازی و غیر فعال سازی “بخش صوتی”

مدت اعتبار مدت اعتبار غیر فعال سازی فعال سازی نام خدمات
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 1 را فشار دهید رهنمایی های تحصیلی
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 2 را فشار دهید رهنمایی های شغلی
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 3 را فشار دهید خلاصه ورزش
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 4 را فشار دهید رهنمایی های فیشن
یک روز یک روز در صفحه پیام STOP 1 نوشته و به 607 ارسال نمایید 607 رایل نموده و بعد از انتخاب لسان دکمه 5 را فشار دهید مرور تکنالوژی

برای معلومات بیشتر به شماره 152 زنگ بزنید/پیام ارسال نمایید یا به شماره 0700830830 به تماس شوید و یا یکی از نمایندگی های رسمی افغان بیسیم دیدن نمایید.

افغان بیسیم همواره تلاش میورزد ، تا رویاهای زندگی تان را با ارایه بهترین خدمات به واقعیت تبدیل نماید، مشترکین افغان بیسیم با اشتراک در خدمات خزانه میتوانند بدون نیاز به اینترنت به معلومات دلخواه شان دسترسی داشته باشند.

پس شماره خدمات دلخواه تان را به 2424 ارسال نموده واز مزایای بسته های خدماتی ذیل مستفید شوید.

 • اخبار
 • رهنمایی صحی
 • تفریحی
 • خدمات مالی
 • معلومات ورزشی
 • لالیگا
 • معلوماتی

جزئیات این خدمات :

قیمت غیر فعال سازی     فعال سازی بسته
۱ افغانی off 1 را به 2424 ارسال کنید برای اخبار D1 را به 2424 ارسال کنید روزانه
۱ افغانی off 2 را به 2424 ارسال کنید برای خدمات  تفریحی D2 را به 2424 ارسال کنید
۱ افغانی off 3 را به 2424 ارسال کنید برای خدمات  مالی D3 را به 2424 ارسال کنید
۱ افغانی off 4 را به 2424 ارسال کنید برای معلومات ورزشی D4 را به 2424 ارسال کنید
۱ افغانی off 6 را به 2424 ارسال کنید برای لالیگاه  D6 را به 2424 ارسال کنید
۱ افغانی off 5 را به 2424 ارسال کنید برای خدمات معلوماتی  D5 را به 2424 ارسال کنید
۱ افغانی off 7 را به 2424 ارسال کنید برای خدمات رهنمایی صحی D7 را به 2424 ارسال کنید

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin