شخصی

موسیقی

نغمه مبایل خویش را از صدای معمولی یا استندرد بیپ تبدیل نموده تا تماس گیرنده گان بتوانند به موسیقی دلخواه شما گوش دهند.با خدمات آهنگ من به شما فرصت را مهیا میسازیم تا بتوانید تماس گیرنده گان تان را از حالت خویش باخبر سازید.شما میتوانید آهنگ یا نغمه دلخواه خویش را از آرشیف بزرگ آهنگ های افغان بیسیم انتخاب نموده آنرا برای تمام تماس گیرنده گان یا تماس گیرنده گان ویژه خویش تنظیم نمایید.تماس گیرنده گان تان را از حالت خویش با استفاده از موسیقی باخبر سازید.

برای راجستریشن (ثبت) 3 راه وجود دارد
 پیام:درصفحه پیام REG نوشته به شمارۀ 8282 ارسال نمایید
 پیام صوتی:8282 را دایل نموده هدایات صوتی را تعقیب نمایید
ویب سایت: http://61.5.195.27/user

 

جزئیات آهنگ من ( سی آر بی تی )
بستۀ ها نرخ (افغانی) مدت اعتبار(روز) فیس داونلود( افغانی ) سیستم صوتی پیام
  دایل نمودن 8282 ارسال RG به 8282
روزانه 1 افغانی 1 روز 10,15 و 20 افغانی 1 افغانی فی دقیقه 2.50 افغانی فی پیام
ماهانه 20 افغانی 30 روز

 

تنظیمات آهنگ من ( سی آر بی تی)
پیش فرضی:جایکه به تمام تماس گیرنده گان تان یک آهنگ نواخته خواهد شد
متناوب:جایکه سیستم از آرشیف آهنگ تان آهنگ های متناوب را خواهد نواخت
ویژه:جایکه شما میتوانید برای یک شمارۀ ویا گروپ از شمارۀ ها آهنگ های ویژه انتخاب نمایید. هنگامیکه آنان با شما به تماس میشوند آهنگ دلخواه تان را خواهد شنید. و دیگران میتوانند آهنگ پیش فرضی تان را بشنوند.

 

هدیه یا تقدیم آهنگ
گزینه 1:در صفحه پیام GFT کود آهنگ وشمارۀ دوست تان نوشته به شمارۀ 8282 ارسال نمایید.
مثال: GFT 11000006 070*******g  به شمارۀ 8282 ارسال نمایید.
گزینه 2: 8282 را دایل نموده هدایات صوتی را تعقیب نمایید.

حالا شما میتوانید بهترین و شادترین آهنگ ها و موسیقی را جستجو نموده از آن لذت ببرید و با استفاده از بکس موسیقی افغان بیسیم شما میتوانید:

 • به آهنگ ها گوش دهید
 • آهنگ ها را هدیه یا تقدیم نمایید
 • البوم دلخواه خویش را ایجاد نمایید
 • آهنگ ها را منحیث آهنگ تماس( آهنگ من) خویش تنظیم نمایید

طریقه های اشتراک:

 1. بپردازید و استفاده نمایید(وضع شدن از صورت حساب اصلی): 8181 را در بدل 2 افغانی فی دقیقه دایل نموده هدایات صوتی را تعقیب نمایید و از بهترین آهنگ های دلخوا خویش لذت ببرید.
 2. اشتراک: 8080 را دایل نموده از بستۀ های ذیل انتخاب نمایید و از بهترین آهنگ های دلخوا خویش لذت ببرید.
بستۀ ها نرخ مدت اعتبار بروزینگ یا جستجو
روزانه 2 افغانی 24 ساعت 1 افغانی فی دقیقه
هفته وار 15 افغانی 7 روز 1 افغانی فی دقیقه
ماهانه 45 افغانی 30 روز 1 افغانی فی دقیقه

سایر ویژه گی های بکس موسیقی:

 • تقدیم/هدیه آهنگ: 8080 ویا 8181 را دایل نموده هدایات صوتی را جهت تقدیم یا هدیه نمودن آهنگ ها تعقیب نمایید.شما فقط داخل شبکه افغان بیسیم ( فقط به شمارۀ های افغان بیسیم) آهنگ را هدیه/تقدیم نموده میتوانید و هزینه آن 5 افغانی فی هدیه/تقدیم آهنگ میباشد
 • ایجاد البوم شخصی: هنگام شنیدن آهنگ های دلخواه تان شما میتوانید آنرا در البوم شخصی خویش نیز ذخیره نمایید.
 • تنظیم منحیث آهنگ من: با 8080 ویا 8181 به تماس شده هدایات صوتی را تعقیب نمایید.
خدمات آهنگ بعدی افغان بیسیم، با استفاده از این خدمات مشترکین محترم میتوانند به مجموعه بهترین آهنگ های دلخواه خویش از سرتاسر جهان گوش دهند. این خدمات به اساس سیستم صوتی (IVR) بوده که از طریق شارت کود 6060 قابل دسترس میباشد.
این خدمات شامل آهنگ های کشور های مختلف میباشد بطور مثال: افغانی، پاکستانی و آهنگ های بالیود

نام بستۀ فیس اشتراک دقایق مدت اعتبار برای اشتراک برای لغو اشتراک
خدمات آهنگ بعدی از افغان بیسیم 3افغانی 30 دقیقه 1 روز 6060 را دایل نمایید متن off و یا stop را به 6060 ارسال نمایید

خدمات کروکی اپلیکشن سازو آواز یک سرویس ایدآل برای دوستدران موسیقی است .مشترکین افغان بیسیم با اشتراک در این خدمات به پلی ستور مراجع نموده واپلیکشن ساز آواز را دانلود نمایید، تا بتوانید آهنگ های دلخواه خویش را مطابق با میل خود ضبط کنید.
جزئیات:

بسته قیمت دقیقه
روزانه ۵ افغانی نا محدود استفاده نمایید .
هفته وار ۲۰ افغانی نا محدود استفاده نمایید .
ماهانه ۸۰ افغانی نا محدود استفاده نمایید .
خدمات رادیو اف ام جهانی افغان بیسیم

مشترکین افغان بیسیم با اشتراک در خدمات رادیو اف ام جهانی افغان بیسیم می توانند به ایستگاه های مختلف رادیویی در سراسر جهان بدون دسترسی به انترنت و یا هر ابلیکشن دیگر در موبایل های دست داشته خود در بدل 3 افغانی فیس روزانه 60 دقیقه گوش دهند.
طریقه فعال سازی :

قیمت تجدید مدت اعتبار غیرفعال سازی فعال سازی بسته
3 افغانی بلی یک روز شماره 1020 را دیل نمائید شماره 1020 را دایل نمائید. روزانه
شنیدن درامه ها و صحبت با اشخاص مشهور

هدف ما ارائه کردن بهترین خدمات برای مشتریان است. حالا مشترکین افغان بیسیم می توانند برای شنیدن درامه ها وصحبت با اشخاص مشهور شماره 2323 را دایل نموده و از مزایایی ذیل مستفید شوند.

 • درامه های افغانی
 • فلم های افغانی
 • فلم های خارجی
 • صحبت با اشخاص مشهور

جزییات این خدمات :

قیمت غیرفعال سازی     فعال سازی نام بسته
3 افغانی برای غیر فعال سازی 2323 را دایل نمایید برای فعال سازی 2323 را دایل نمایید روزانه
10 افغانی برای غیر فعال سازی 2323 را دایل نمایید برای فعال سازی 2323 را دایل نمایید هفته وار

برای معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا از صفحه فیسبوک ما دیدن نمایید @myawcc

برای شنیدن اهنگ های نامحدود داخلی وخارجی دلخواه تان، بدون انترنت ویا کدام اپلیکشن دیگر از 11 شب الی 6 صبح به رادیویی موسیقی شبانه گوشید دهید. فیس روزانه 3 افغانی، برای فعال سازی 4040 را دایل نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin