Afghan Wireless Logo
انترنت

بستۀها

نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
روزانه 95 ام بی 95 ام بی 10 1 *477*1*1# *477*1*4# *477*1*2# بلی
*477*95*1# *477*95*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 200 ام بی 200 ام بی 15 1 *477*15*1# *477*15*4# *477*15*2# بلی
*477*200*1# *477*200*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 400 ام بی 400 ام بی 30 1 *477*2*1# *477*2*4# *477*2*4# بلی
*477*400*1# *477*400*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 1 جی بی 1 جی بی 50 1 *477*50*1# *477*50*4# *477*50*2# بلی
*477*52*1# *477*52*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 2 جی بی 2 جی بی 77 1 *477*77*1# *477*77*4# *477*77*2# بلی
*477*78*1# *477*78*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 3 جی بی 3 جی بی 99 1 *477*99*1# *477*99*4# *477*99*2# بلی
*477*98*1# *477*98*4# قابل اجرا نیست نخیر
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
ساعت وار 150 ام بی 5 1 ساعت *477*150*1# *477*150*4# قابل اجرا نیست
ساعت وار 400 ام بی 10 1 ساعت *477*401*1# *477*401*4# قابل اجرا نیست
ساعت وار 512 ام بی 12 1 ساعت *477*512*1# *477*512*4# *477*512*2#
ساعت وار 700 ام بی 15 1 ساعت *477*14*1# *477*14*4# قابل اجرا نیست
ساعت وار 1 جی بی 20 1 ساعت *477*21*1# *477*21*4# *477*21*2#
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
هفته وار 1 جی بی 1024 ام بی 110 7 *477*3*1# *477*3*4# *477*3*2# بلی
*477*109*1# *477*109*4# قابل اجرا نیست نخیر
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
هفته وار 512 ام بي 55 7 *477*55*1# *477*55*4# قابل اجرا نیست
هفته وار 1.5 جی بی 140 7 *477*140*1# *477*140*4# قابل اجرا نیست
هفته وار 2.5 جی بی 210 7 *477*210*1# *477*210*4# *477*210*2#
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
ماهانه 2.5 جی بی 250 30 *477*4*1# *477*4*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 3 جی بی 300 30 *477*300*1# *477*300*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 4 جی بی 390 30 *477*390*1# *477*390*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 6 جی بی* 400 30 *477*5*1# *477*5*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 10 جی بی 600 30 *477*6*1# *477*6*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 1 جی بی 110 30 *477*110*1# *477*110*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 13.5 جی بی 800 30 *477*8*1# *477*8*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 20 جی بی 999 30 *477*999*1# *477*999*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 22.2 جی بی 1100 30 *477*10*1# *477*10*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 2 جی بی 220 30 *477*220*1# *477*220*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 30 جی بی 1400 30 *477*30*1# *477*30*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 40 جی بی 1800 30 *477*16*1# *477*16*4# قابل اجرا نیست
ماهانه 60 جی بی 2700 30 *477*27*1# *477*27*4# قابل اجرا نیست

*و 1GB اضافی از ساعت 11:00 شب تا 07:00 صبح استفاده میباشد

نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
شبانه 1 جی بی 1024 ام بی 25 1 شب *477*25*1# *477*25*4# *477*25*2# بلی
*477*28*1# *477*28*4# قابل اجرا نیست نخیر
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
هفته وار 3 جی بی 3072 ام بی 75 7 شب *477*75*1# *477*75*4# *477*75*2# بلی
*477*74*1# *477*74*4# قابل اجرا نیست نخیر
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
ماهانه 7 جی بی 199 30 *477*199*1# *477*199*4# *477*199*2#
ماهانه 15 جی بی 349 30 *477*349*1# *477*349*4# N/A
 • بسته های شبانه از ساعت 11:00 قبل از ظهر الی ساعت 07:00 قبل از ظهر می باشد.
نام بسته
(فیسبوک)
مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
روزانه 60 4 1 *232*1*1# *232*1*4# *232*1*2# بلی
*232*4*1# *232*4*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 70 5 1 *232*5*1# *232*5*4# *232*5*2# بلی
*232*70*1# *232*70*4# قابل اجرا نیست نخیر
روزانه 150 10 1 *232*10*1# *232*10*4# *232*10*2# بلی
*232*160*1# *232*160*4# قابل اجرا نیست نخیر
نام بسته
(فیسبوک)
مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
هفته وار 250 15 7 *232*7*1# *232*7*4# *232*7*2# بلی
*232*15*1# *232*15*4# قابل اجرا نیست نخیر
هفته وار 250 20 7 *232*20*1# *232*20*4# *232*20*2# بلی
*232*250*1# *232*250*4# قابل اجرا نیست نخیر
ماهانه 1.2 جی بی 80 30 روز *232*80*1# *232*80*4# قابل اجرا نیست
2.5 جی بی 150 30 روز *232*150*1# *232*150*4# قابل اجرا نیست
5 جی بی 285 30 روز *232*285*1# *232*285*4# قابل اجرا نیست
نام بسته (وایبر) مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی تمدید خودکار
روزانه 75 ام بی 5 24 ساعت *232*75*1# *232*75*4# نخیر
75 ام بی 5 24 ساعت *232*76*1# *232*76*4# *232*76*2# بلی
هفته وار 175 ام بی 10 7 روز *232*175*1# *232*175*4# نخیر
175 ام بی 10 7 روز *232*176*1# *232*176*4# *232*176*2# بلی
ماهانه 1 جی بی 45 30 روز *232*46*1# *232*46*4# نخیر
*3 جی بی 50 30 روز *232*50*1# *232*50*4# نخیر

*و 3 جی بی وایبر از ساعت 11:00 شب تا 07:00 صبح استفاده میباشد

Balance Check فعال سازی مدت اعتبار پیام های کتبی دقایق
به شبکه های داخلی
دقایق
شماره های افغان بیسیم
انترنت قیمت نام بسته
انترنت دقایق
شماره های افغان بیسیم
دقایق
به شبکه های داخلی
پیام های کتبی
*477*45*4# *477*45*5# *477*45*6# *477*45*1# 1 ساعت 120 پیام 60 دقیقه 2GB 45 افغانی ساعتوار
*477*76*4# *477*76*5# *477*76*6# *477*76*7# *477*76*1# 1 ساعت 120 پیام 25 دقیقه 60 دقیقه 2GB 75 افغانی ساعتوار
*477*111*4# *477*111*5# *477*111*6# *477*111*7# *477*111*1# 2 ساعت 240 پیام 40 دقیقه 120 دقیقه 2.5GB 110 افغانی 2 ساعته
قیمت (افغانی) مدت اعتبار تمدید دقایق تماس پیام ها  انترنت فعال سازی غیر فعال سازی چک (دقیقه) چک (پیام) چک (انترنت)
499  روز30 نخیر 1500 1500 4 جی بی *477*499*1# *477*499*2# *477*499*5# *477*499*6# *477*499*4#

شرایط و قوانین:

 • بسته های انترنتی کهکشان کامبو برای تمام مشترکین پیش پرداخت قابل استفاده میباشد ( تاپ سیم، 2.99 ، یک بر سه ، بانو و جوانان).
 • بسته ماهانه برای 30 روز قابل اعتبار میباشد، شروع از تاریخ فعال سازی با تمدید خودکار.
 • برای دسترسی و استفاده از خدمات (4G/3G/2G) تماس ها و ارسال پیام های کتبی از افغان بیسیم به افغان بیسیم فابل استفاده میباشد.
 • مشتریان می توانند 50٪ انترنت را از طرف روز و 50٪ انترنت  را از طرف شب استفاده کنند.
 • اینترنت شبانه از ساعت 12:00 شب الی 07:00 صبح  قابل استفاده میباشد.
 • اشتراک در چندین بسته ها در عین زمان امکان پذیر نیست.
 • برای اشتراک چندین مرتبه مشتریان واجد شرایط میتوانند نخست بسته فعلی خودرا غیر فعال ساخته و بسته جدید را فعال کنند.
 • هنگام غیر فعال کردن بسته ها، تنظیمات مجدد انجام خواهد شد.
 • مشتریان که 70%، 85% و 95% از بسته انترنتی خویش را استفاده نماییند اطلاعیه را دریافت خواهد کرد.
 • عدم استفاده از انترنت در چریان 1 ماه بیلانس باقیمانده حذف می گردد.
 • بعد از اتمام بسته استفاده از انترنت (1 افغانی فی ام بی) میباشد.
نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
روز جمعه 3 جی بی 90 1 جمعه *477*90*1# *477*90*4# *477*90*2#

**مدت اعتبار: از نیمه شب روز پنجشنبه ساعت ۱۲:۰۰ صبح الی نیمه شب جمعه ساعت ۱۱:۵۹ شب

نام بسته مقدار قیمت (افغانی) مدت اعتبار (روز) طریقه فعال سازی چیک نمودن بلانس غیر فعال سازی
15 روزه 6 جی بی 490 15 *477*490*1# *477*490*4# قابل اجرا نیست

HD VOICE apple certified superwifi 4.75G


twitter facebook linkedin instagram youtube