Afghan Wireless Logo
انترنت

بستۀها

با بستۀ های انترنت افغان بیسیم شما میتوانید انترنت را با نرخ های مناسب استفادهنمایید.بستۀ های دلچسپ انترنت افغان بیسیم را که در سیمکارت های پیش پرداخت و پس پرداخت قابل دسترس میباشد استفاده نمایید.

جزئیات محصول و تعرفه های  پیش پرداخت:

نام بستۀ فیس اشتراک مقدار انترنت مدت اعتبار  برای اشتراک برای لغو اشتراک کود بررسی بیلانس
بستۀ کوچک روزانه 10 افغانی 60 ام بی 1 روز *477*1*1# *477*1*4#
بستۀ بزرگ روزانه 30 افغانی 200 ام بی 1 روز *477*2*1# *477*2*4#
بسته جدید روزانه 45 افغانی 1 جی بی 1 روز *477*46*4# *477*46*1#
بستۀ عالی هفته وار 100 افغانی 500 ام بی 7 روز *477*3*1# *477*3*4#
بسته انترنتی هفته وار 125 افغانی 1 جی بی 7 روز *477*23*1# *477*23*2# *477*23*4#
بسته انترنتی هفته وار 125 افغانی 1.5 جی بی 7 روز *477*125*1# *477*125*4#
بستۀ عادی 250 افغانی 1 جی بی 30 روز متن 1GB را به 151 ارسال نمایید متن #1GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ با ارزش 400 افغانی 3 جی بی 30 روز متن 3GB را به 151 ارسال نمایید متن #3GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ هوشمند 600 افغانی 5 جی بی 30 روز متن 5GB را به 151 ارسال نمایید متن #5GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ نخبه 800 افغانی 6.25 جی بی 30 روز متن 7GB را به 151 ارسال نمایید متن #7GB را به 151 ارسال نمایید
10 جی بی 1100 افغانی 10 جی بی 30 روز متن 10GB را به 151 ارسال نمایید متن #10GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ بزرگ ماهوار 1800 افغانی 14 جی بی 30 روز متن 16GB را به 151 ارسال نمایید متن #16GB را به 151 ارسال نمایید
بسته بزرگ** 1500 افغانی 32 جی بی 30 روز *477*32*1# *477*32*2# *477*32*4#
*477*32*5# – چک بیلانس فیسبوک
بسته فیسبوک روزانه 2 افغانی 35 ام بی 24 ساعت *232*1*1# *232*1*2# *232*1*4#
بسته فیسبوک هفته وار 15 افغانی 140 ام بی 7 روز *232*7*1# *232*7*2# *232*7*4#
بسته فیسبوک ماهوار 40 افغانی 250 ام بی 30 روز *232*2*1# *232*2*4#
بستۀ شبانه 1* 199 افغانی 4 جی بی 30 روز متن N4GB را به 151 ارسال نمایید متن #N4GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ شبانه هفته وار 1* 75 افغانی 1.5 جی بی 7 روز متن N1GB را به 151 ارسال نمایید متن #N1GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ شبانه روزانه 1* 25 افغانی 500 ام بی 24 ساعت متن N500MB را به 151 ارسال نمایید متن #N500MB را به 151 ارسال نمایید
بپردازید و استفاده نمایید 2 افغانی 250 کی بی

1* – هر روز از ساعت 10:00 شب الی ساعت 07:00 صبح
1**– جی بی برای استفاده روزانه و 2 جی بی برای استفاده فیسبوک برای 7 روز

جهت معلومات بیشتر با شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا هم پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

ما برای شما سهولت بیشتر را ایجاد نموده ایم!

بسته مور نیاز و دلخواهتان را انتخاب نموده و از آن سریعتر، بزرگتر و بهتر استفاده نمایید.

با استفاده از بسته های انترنتی کهکشان کامبو، می توانید از  سریعترین شبکه انترنت،  تماس های و  پیام های کتبی از افغان بیسیم به افغان بیسیم  استفاده نمایید.

جزئیات:

فواید و کود فعال سازی قیمت نام پیشکش
 را دایل نمایید 1 جی بی انترنت + 30 دقیقه تماس+300 پیام کتبی (برای 30 روز) #1*198*477* 199 افغانی  

بسته  های انترنتی کهکشان کامبو

* 1.5جی بی+ 60 دقیقه تماس+ 500 پیام کتبی ( برای 30 روز) #1*349*477 349 افغانی
 * 3جی بی+ 120 دقیقه تماس+ 1000 پیام کتبی ( برای 30 روز) #1*499*477 499 افغانی

 

شرایط و قوانین:

 • بسته های انترنتی کهکشان کامبو برای تمام مشترکین پیش پرداخت قابل استفاده میباشد ( تاپ سیم، 2.99 ، یک بر سه ، بانو و جوانان).
 • بسته ماهانه برای 30 روز قابل اعتبار میباشد، شروع از تاریخ فعال سازی با تمدید خودکار.
 • برای دسترسی و استفاده از خدمات (4G/3G/2G) تماس ها و ارسال پیام های کتبی از افغان بیسیم به افغان بیسیم فابل استفاده میباشد.
 • مشتریان می توانند 50٪ انترنت را از طرف روز و 50٪ انترنت  را از طرف شب استفاده کنند.
 • اینترنت شبانه از ساعت 12:00 شب الی 07:00 صبح  قابل استفاده میباشد.
 • اشتراک در چندین بسته ها در عین زمان امکان پذیر نیست.
 • برای اشتراک چندین مرتبه مشتریان واجد شرایط میتوانند نخست بسته فعلی خودرا غیر فعال ساخته و بسته جدید را فعال کنند.
 • هنگام غیر فعال کردن بسته ها، تنظیمات مجدد انجام خواهد شد.
 • مشتریان که 70%، 85% و 95% از بسته انترنتی خویش را استفاده نماییند اطلاعیه را دریافت خواهد کرد.
 • عدم استفاده از انترنت در چریان 1 ماه بیلانس باقیمانده حذف می گردد.
 • بعد از اتمام بسته استفاده از انترنت (8 افغانی فی ام بی) میباشد.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin