انترنت 3.75G+/2G

بستۀها

بستۀها

با بستۀ های انترنت افغان بیسیم شما میتوانید انترنت را با نرخ های مناسب استفادهنمایید.بستۀ های دلچسپ انترنت افغان بیسیم را که در سیمکارت های پیش پرداخت و پس پرداخت قابل دسترس میباشد استفاده نمایید.

جزئیات محصول و تعرفه های  پیش پرداخت:

نام بستۀ فیس اشتراک مقدار انترنت مدت اعتبار برای اشتراک برای لغو اشتراک کود بررسی بیلانس فواید
بستۀ کوچک روزانه 10 افغانی 30 ام بی 1 روز متن 30MB را به 151 ارسال نمایید متن D30MB را به 151 ارسال نمایید متن #30MB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ بزرگ روزانه 25 افغانی 100 ام بی 1 روز متن 100 را به 151 ارسال نمایید متن D100 را به 151 ارسال نمایید متن #100 را به 151 ارسال نمایید
بستۀ عالی هفته وار 100 افغانی 100 ام بی 7 روز متن 100MB را به 151 ارسال نمایید متن D100MB را به 151 ارسال نمایید متن #100MB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ عادی 250 افغانی 1 جی بی 30 روز متن 1GB را به 151 ارسال نمایید متن #1GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ با ارزش 400 افغانی 3 جی بی 30 روز متن 3GB را به 151 ارسال نمایید متن #3GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ هوشمند 600 افغانی 5 جی بی 30 روز متن 5GB را به 151 ارسال نمایید متن #5GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ نخبه 800 افغانی 7 جی بی 30 روز متن 7GB را به 151 ارسال نمایید متن #7GB را به 151 ارسال نمایید
10 جی بی 1100 افغانی 10 جی بی 30 روز متن 10GB را به 151 ارسال نمایید متن #10GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ بزرگ ماهوار 1800 افغانی 16 جی بی 30 روز متن 16GB را به 151 ارسال نمایید متن #16GB را به 151 ارسال نمایید
بستۀ شبانه 1* 300 افغانی 3 جی بی 30 روز متن N3GB را به 151 ارسال نمایید متن #N3GB را به 151 ارسال نمایید
بسته فیسبوک روزانه 2 افغانی 35 ام بی 24 ساعت *232*1*1# *232*1*2# *232*1*4#
بسته فیسبوک هفته وار 15 افغانی 140 ام بی 7 روز *232*7*1# *232*7*2# *232*7*4#
بسته فیسبوک ماهوار 40 افغانی 250 ام بی 30 روز *232*2*1# *232*2*4#
بپردازید و استفاده نمایید 2 افغانی 250 کی بی

1* – هر روز از ساعت 10:00 شب الی ساعت 07:00 صبح

 

جهت معلومات بیشتر با شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا هم پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

 

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin