Afghan Wireless Logo
انترنت

بستۀها

با بستۀ های انترنت افغان بیسیم شما میتوانید انترنت را با نرخ های مناسب استفادهنمایید.بستۀ های دلچسپ انترنت افغان بیسیم را که در سیمکارت های پیش پرداخت و پس پرداخت قابل دسترس میباشد استفاده نمایید.

جزئیات محصول و تعرفه های  پیش پرداخت:

نام بستۀ فیس اشتراک مقدار انترنت مدت اعتبار برای اشتراک برای لغو اشتراک کود بررسی بیلانس
بستۀ کوچک روزانه 10 افغانی 60 ام بی 1 روز *477*1*1# *477*1*2# *477*1*4#
بستۀ بزرگ روزانه 30 افغانی 200 ام بی 1 روز *477*2*1# *477*2*2# *477*2*4#
بسته جدید روزانه 45 افغانی 1 جی بی 1 روز *477*46*1# *477*46*2# *477*46*4#
بستۀ عالی هفته وار 100 افغانی 500 ام بی 7 روز *477*3*1# *477*3*2# *477*3*4#
بسته انترنتی هفته وار 125 افغانی 1 جی بی 7 روز *477*23*1# *477*23*2# *477*23*4#
بسته انترنتی هفته وار 125 افغانی 1.5 جی بی 7 روز *477*125*1# *477*125*2# *477*125*4#
بستۀ عادی 250 افغانی 1 جی بی 30 روز *477*4*1# *477*4*4#
بستۀ با ارزش 400 افغانی 3 جی بی 30 روز *477*5*1# *477*5*4#
بستۀ هوشمند 600 افغانی 5 جی بی 30 روز *477*6*1# *477*6*4#
بستۀ نخبه 800 افغانی 6.25 جی بی 30 روز *477*8*1# *477*8*4#
10 جی بی 1100 افغانی 10 جی بی 30 روز *477*10*1# *477*10*4#
بستۀ بزرگ ماهوار 1800 افغانی 20 جی بی 30 روز *477*16*1# *477*16*4#
بستۀ بزرگ ماهوار 2700 افغانی 30 جی بی 30 روز *477*27*1# *477*27*4#
بسته فیسبوک روزانه 2 افغانی 35 ام بی 24 ساعت *232*1*1# *232*1*2# *232*1*4#
بسته فیسبوک هفته وار 15 افغانی 140 ام بی 7 روز *232*7*1# *232*7*2# *232*7*4#
بسته فیسبوک ماهوار 40 افغانی 250 ام بی 30 روز *232*2*1# *232*2*2# *232*2*4#
بستۀ شبانه 1* 199 افغانی 4 جی بی 30 روز *477*199*1# *477*199*2# *477*199*4#
بستۀ شبانه هفته وار 1* 75 افغانی 1.5 جی بی 7 روز *477*75*1# *477*75*2# *477*75*4#
بستۀ شبانه روزانه 1* 25 افغانی 500 ام بی 24 ساعت *477*25*1# *477*25*2# *477*25*4#
بپردازید و استفاده نمایید 2 افغانی 250 کی بی

1* – هر روز از ساعت 10:00 شب الی ساعت 07:00 صبح

جهت معلومات بیشتر با شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا هم پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

ما برای شما سهولت بیشتر را ایجاد نموده ایم!

بسته مور نیاز و دلخواهتان را انتخاب نموده و از آن سریعتر، بزرگتر و بهتر استفاده نمایید.

با استفاده از بسته های انترنتی کهکشان کامبو، می توانید از  سریعترین شبکه انترنت،  تماس های و  پیام های کتبی از افغان بیسیم به افغان بیسیم  استفاده نمایید.

جزئیات:

فواید و کود فعال سازی قیمت نام پیشکش
 را دایل نمایید 1 جی بی انترنت + 30 دقیقه تماس+300 پیام کتبی (برای 30 روز) #1*198*477* 199 افغانی  

بسته  های انترنتی کهکشان کامبو

* 1.5جی بی+ 60 دقیقه تماس+ 500 پیام کتبی ( برای 30 روز) #1*349*477 349 افغانی
 * 3جی بی+ 120 دقیقه تماس+ 1000 پیام کتبی ( برای 30 روز) #1*499*477 499 افغانی

 

شرایط و قوانین:

 • بسته های انترنتی کهکشان کامبو برای تمام مشترکین پیش پرداخت قابل استفاده میباشد ( تاپ سیم، 2.99 ، یک بر سه ، بانو و جوانان).
 • بسته ماهانه برای 30 روز قابل اعتبار میباشد، شروع از تاریخ فعال سازی با تمدید خودکار.
 • برای دسترسی و استفاده از خدمات (4G/3G/2G) تماس ها و ارسال پیام های کتبی از افغان بیسیم به افغان بیسیم فابل استفاده میباشد.
 • مشتریان می توانند 50٪ انترنت را از طرف روز و 50٪ انترنت  را از طرف شب استفاده کنند.
 • اینترنت شبانه از ساعت 12:00 شب الی 07:00 صبح  قابل استفاده میباشد.
 • اشتراک در چندین بسته ها در عین زمان امکان پذیر نیست.
 • برای اشتراک چندین مرتبه مشتریان واجد شرایط میتوانند نخست بسته فعلی خودرا غیر فعال ساخته و بسته جدید را فعال کنند.
 • هنگام غیر فعال کردن بسته ها، تنظیمات مجدد انجام خواهد شد.
 • مشتریان که 70%، 85% و 95% از بسته انترنتی خویش را استفاده نماییند اطلاعیه را دریافت خواهد کرد.
 • عدم استفاده از انترنت در چریان 1 ماه بیلانس باقیمانده حذف می گردد.
 • بعد از اتمام بسته استفاده از انترنت (8 افغانی فی ام بی) میباشد.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin instagram youtube