انترنت 3.75G+/2G

نقشه پوشش

در حال حاضر خدمات انترنت 3G فقط در کابل قابل دسترس میباشد، در مدت کوتاه در مناطق دیگری نیز قابل دسترس خواهد بود.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin