انترنت 3.75G+/2G

خدمات رومینگ انترنتی برای مشتریان پیش پرداخت

خدمات رومینگ انترنتی برای مشتریان پیش پرداخت خدماتیست جدید برای مشتریان افغان بیسیم، کسانیکه خارج از افغانستان به کشور های لست شده ذیل سفر مینمایند و برای استفاده از انترنت، سیمکارت افغان بیسیم خویشرا با خود انتقال میدهند.

جدول ذیل تعرفه مناسب برای خدمات رومینگ انترنتی برای مشتریان پیش پرداخت افغان بیسیم میباشد:

شماره کشور رومینگ نرخ به افغانی برای هر 10 کی بی
1 جرمنی 19
2 هندوستان 9
3 عربستان سعودی 14
4 تاجکستان 11
5 ترکیه 14
6 امارات متحده عربی 13
7 انگلستان 14
8 ایالات متحده 15
9 ازبکستان 9
10 ایران 3

 

واجد شرایط بودن:

این خدمات برای تمام مشترکین پیش پرداخت ما قابل دسترس میباشد. مشتریان محترم میتوانند با تماس گرفتن به شماره 152، این خدمات را فعال نمایند.

جهت معلومات بیشتر به شمارۀ 152 یا 0700830830 به تماس شوید و یا پیام کتبی (SMS) ارسال نمایید و یا به یکی از نماینده گی های افغان بیسیم مراجعه نمایید.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin