انټرنېټ3.75G+g

ګېدۍ

د افغان بېسیم د انترنت ګېډۍ، تاسو کولای شئ چې انترنت په مناسبه بیه ولَټوئ. دا وړاندیز ټولو هغه کسانو ته دی چې پیسې مخکې یا وروسته ورکوي.

هغه کسان چې مخکې پیسې ورکوي: 

د ګیډۍ نوم د ګډون فیس د انټرنټ اندازه د اعتبار موده د ګډون له پاره د غیر فعالونې له پاره د بیلانس کتنې کوډ ګټې
ورځنۍ کوچنۍ ګیډۍ 10افغانی 30ام بی ۱ ورځ د 30MB متن ۱۵۱ ته واستوئ د D30MB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #30MB متن ۱۵۱ ته واستوئ
ورځنۍ ستره ګیدۍ 25 افغانی 100ام بی ۱ ورځ د 100 متن ۱۵۱ ته واستوئ د D100
متن ۱۵۱ ته واستوئ
د #100
متن ۱۵۱ ته واستوئ
اونیزه عالي ګیدۍ ۱۰۰ افغانۍ ۱۰۰ ام بي ۷ ورځې د 100MB متن ۱۵۱ ته واستوئ د D100MB   متن ۱۵۱ ته واستوئ د #100MB متن ۱۵۱ ته واستوئ
عادي ګیډۍ ۲۵۰ افغانۍ ۱ جي بي ۳۰ ورځې د 1GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #1GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
با ارزشه ګیډۍ ۴۰۰ افغانۍ ۳ جي بي ۳۰ ورځې د 3GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #3GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
هوشمنده ګیډۍ ۶۰۰ افغانۍ ۵ جي بي ۳۰ ورځې د 5GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #5GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
نخبه ګیډۍ ۸۰۰ افغانۍ ۷ جي بي ۳۰ ورځې د 7GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #7GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
۱۰ جي بي ۱۱۰۰ افغانۍ ۱۰ جي بي ۳۰ ورځې د 10GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #10GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
۱۶ جي بي میاشتنۍ ستره کڅوړه 1800 افغانۍ 16384 ام بی ۳۰ ورځې د 16GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د #16GB متن ۱۵۱ ته واستوئ
شپنۍ ګیډۍ ۱* ۳۰۰ افغانۍ ۳ جي بي ۳۰ ورځې د N3GB متن ۱۵۱ ته واستوئ د  #N3GBمتن ۱۵۱ ته واستوئ
ورځنۍ فیسبوک کڅوړه 2 افغانی 35 ام بی 1 ورځ *232*1*1# *232*1*2# *232*1*4#
د فیسبوک اونیزه کڅوړه 15 افغانی 140 ام بی 7 ورځ *232*7*1# *232*7*2# *232*7*4#
میاشتنۍ فیسبوک کڅوړه 40 افغانی 250 ام بی 30 ورځ *232*2*1# *232*2*4#
پیسې ورکړئ او ګټه پورته کړئ ۲ افغانۍ ۲۵۰ کي بي
  • هره ورځ د ۲۲:۰۰ ساعتونو څخه تر ۰۷:۰۰ ساعتونو پورې

هغه کسان چې وروسته پیسې ورکوي:  

د وړاندیز نوم             د ګډون فیس       د اعتبار موده

نامحدود                  ۹۹۹ افغانۍ         ۳۰ ورځې

د کارونې مناسبه طریقه

د لا ډيرو معلوماتو له پاره ۱۵۲ ډایل یا پیغام واستوئ یا هم  ۸۳۰ ۸۳۰ ۰۷۰۰ ډایل کړئ او یا هم د افغان بېسیم کوم نږدې پلورنځۍ ته ورشئ.

twitter facebook linkedin