شخصي

هغه کسان چې پیسې وروسته ورکوي

ټاپ سیمکارټ

ټاپ سیمکارټ یو عام وړاندیز ده چې موخه یې له هر هغو کسانو څخه ده چې دا سیمکارټ کاروي. ټاپ سیمکارټ سره تاسې هر څه لرئ لکه له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته غوره بیې، له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته غوره بیې، تر ټولو مناسبه بهرنۍ اړیکې او چټک 3G انټرنټ. ټاپ سیمکارټ د بازار له غوره سیمکارټونه څخه ده! تاسې کولای شئ چې دا سیمکارټ د هېواد په ګوټ ګوټ کې د افغان بېسیم هرې پلورنځۍ څخه ترلاسه کولای شئ.

د ټاپ سیمکارټ بیه ۷۵ افغانۍ له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته ۵ دقیقې وړیا خبرې، ۵ پیغامونه او ۵ ام بي انټرنټ.

مقصد بیې لګښت د ثانیو له مخې
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته ۲.۴۰ افغانۍ هر ۱۵ ثانیې
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته ۲.۴۰ افغانۍ هر ۱۵ ثانیې

د ټاپ سیمکارټ د ځانګړو شمېرو وړاندیز:

خپل د خوښې وړ یوې افغان بېسیم شمېرې ته دقیقه یواځې په ۰،۷۵ افغانۍ خبرې وکړئ او پیغام واستوئ.

د ځانګړې شمېرې وړاندیز لګښتونه پروسه
د خوښې وړ شمېره ۰،۷۵ افغانۍ د ۶۰ ثانیو له مخې
د خوښې وړ شمېرې ته د پیغام بیه ۰،۷۵ افغانۍ یو پیغام
لومړی ځل د شمېرې اضافه کول وړیا *۳۶۴*3*1*شمېره#
د دویمې شمېرې بدلول/اضافه کول ۱۵ افغانۍ *۳۶۴*۳*۴*نوې شمېره*پخوانۍشمېره#
د شمېرې لرې کول وړیا *۳۶۴*#۳

د ټاپ سیمکارټ د بهرنیو اړیکو تخفیف:

۱۱ هېوادونو ته د بهرنیو اړیکو غوره بیو څخه کار واخلئ.

موخه: بیې لګښت د ثانیو له مخې
پاکستان، هندوستان،   کاناډا، امریکا متحده ایالات، بنګله دیش، د جرمنی مزي لرونکي ټلیفونونه، سېنګاپور، هانکانګ د انګلستان مزي لرونکي ټلیفونونه، مالیزیا او چین ۴،۹۰ افغانۍ هر ۶۰ ثانیې

د ټاپ سیمکارټ پیغامونو بیه:

موخه: بیې لګښت د ثانیو له مخې
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته ۲،۴۰ افغانۍ یو پیغام
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته ۲،۴۰ افغانۍ یو پیغام

همدا اوس یې بدل کړئ:

خپل سیمکارټ همدا اوس ټاپ سیمکارټ ته بدل کړئ او له ټولو ګټو څخه کار واخلئ.

د بدلولو پالیسي د بدلولو فیس د بدلولو پروسه:
ټول هغه پېرودونکي چې په خپل سیمکارټ کې مخکې پیسې ډیروي (جوانان، بانو، ۲،۹۹ پلان، یک بر سې او اس ام اي) کولای شي خپل پلان ټاپ سیمکارټ ته بدل کړي. ۴۰ افغانۍ *298*1#
له ټاپ سیمکارټ څخه ۲،۹۹ ، جوانان او بانو پلان ته بدلول ۲۵ افغانۍ
  • د ۲،۹۹ پلان ته *299*1#ډایل کړئ.
  • د جوانان پلان ته *126*1# ډایل کړئ.
  • د بانو پلان ته *125*1# ډایل کړئ.

د ټاپ سیمکارټ ټول کاروونکي د پورتنیو وړاندیزونو تر څنګ د افغان بېسیم ټولو اوسنیو انترنټي کڅوړو او اضافي خدماتو څخه کار اخیستی شي.
جوانان سیمکارټ 

له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته ۱،۹۹ افغانۍ

) جوانان (ځوانانو ته د افغان بېسیم ځانګړی وړانیز دی. چې خپلې ځانګړتیاوې لري.

پرته له دې چې له خپلو ملګرو او نږدې خپلوانو سره، د اړیکود لوړې بیې اندیښنه ولرئ.

د بیو جزئیات 

کتګوري د جوانان تعرفه   
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه ۱.۹۹ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته اړیکه ۳.۰۰ افغانۍ
پولز ۳۰ ثانیې + ۱۵ ثانیې
نړیواله اړیکه ستندره بیه
شپنئ (له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه) دقیقه په ۰.۵۰ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته پیغام ۱.۰۰ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته پیغام ۲.۵۰ افغانۍ
نړیوال پیغامونه ستندره بیه
د اونۍ پای- جمعه (له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته) دقیقه په ۰.۵۰ افغانۍ
انټرنټ (پیسې وکړئ او خبرې وکړئ) ۱۰۰ کې بي په ۰.۳۰ افغانۍ

د ډيرو معلوماتو له پاره ۱۵۲  یا   ۸۳۰ ۸۳۰ ۰۷۰۰ ډایل او یا هم د افغان بېسیم کوم رسمي پلورنځۍ ته ورشئ.

یادونه: د جوانان سیمکارټ په غږیزو اړیکو کې تخفیف شوې بیه ده. پېرودونکي کولای شي 3GB انترنټ یواځې په ۵۰۰ افغانۍ ترلاسه کړي. د انترنټ نورې کڅوړې جوانان پورې اړوندې نه دي.

د بانو سیمکارټ

له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته ۱،۹۹ افغانۍ

افغان بېسیم لومړنی شرکت دی چې په افغانستان کې یې د ښځو له پاره ځانګړی وړاندیز چمتو کړی. د دې وړاندیز موخه دا ده چې په مخابراتو کې د ښځو ونډه ډیره کړي. له همدې امله یې د ښځو له پاره په مناسبه بیه دا وړاندیز کړی دی.

ډول بانو تعرفه   
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه ۱.۹۹ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته اړیکه ۳.۰۰ افغانۍ
۴۵ ثانیې ۴۵ ثانیې
نړیواله اړیکه ستندرد بیه
(له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه)شپه دقیقه په پنځوسپوله
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته پیغام ۱.۰۰ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته پیغام ۲.۵۰ افغانۍ
نړیوال پیغامونه ستندرد بیه
د اونۍ پای- جمعه (له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته) دقیقه په پنځوس پوله
انټرنېټ (پیسې وکړئ او خبرې وکړئ) ۱۰۰ کې بي په۳۰پوله

د ډيرو معلوماتو لپاره ۱۵۲  یا   ۸۳۰ ۸۳۰ ۰۷۰۰ ډایل او یا هم د افغان بېسیم کوم رسمي پلورنځۍ ته ورشئ.

یک بر سه

۵،۵۰ افغانۍ

په افغانستان کې هرې شمېرې ته د ۶ ثانیو په اساس اړیکه ونیسئ.

د یک بر سې بیه  ډول
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه دقیقه په ۵.۵۰  افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته اړیکه دقیقه په ۵.۵۰  افغانۍ
پلز  ۶ ثانیې
نړیواله اړیکه ستندرده بیه
په فارغ وخت کې له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته اړیکه دقیقه په ۱،۵۰ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته پیغام یو پیغام په ۲.۵۰ افغانۍ
له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته پیغام یو پیغام په ۲.۵۰ افغانۍ
نړیوال پیغامونه یو پیغام په ۱۰ افغانۍ
انټرنټ (یواځې د استعمال پر مهال پیسې ورکړئ) ۵۰ KB په ۲۵ پوله (۲ جي)

فارغ وخت ـ د شپې له ۱۱ څخه د سهار تر ۷ بجو پورې

د لا ډیرو معلوماتو له پاره  ۱۵۲ ډایل او یا هم ۸۳۰ ۸۳۰ ۰۷۰۰ډایل او یا د افغان بېسیم کوم نږدې پلورنځي ته ورشئ.

۲:۹۹ پلان

په افغانستان کې هرې شمېرې ته ۱۰ ثانیې یواځې په ۵۰ پوله

۲.۹۹ د افغان بېسیم له لوري تر ټولو غوره پلان دی، پرته له پېچلتیا. (۲،۹۹ پلان) د هېواد دننه یوه مناسبه بیه ده. لګښت د ۱۰ ثانیو  په اساس یا تر ټولو کم لګښت یعنې ۵۰ پوله اخیستل کیږي. تاسو کولای شئ په دې پلان کې د افغان بېسیم نور وړاندیزونه هم اضافه کړئ. نو دا به ستاسو له پاره تر ټولو غوره ټاکنه وي.

کتګوري واحد بیه
ټولې غږیزې اړیکې ( له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته) افغانۍ/دقیقه 2.99
ټول پیغامونه (له افغان بېسیم څخه افغان بېسیم ته له افغان بېسیم څخه نورو شبکو ته) افغانۍ/پیغام 2.50
بهرنۍ اړیکې افغانۍ/دقیقه ستندرد بیې
بهرني پیغامونه افغانۍ/پیغام 10.00
د ۵ ملګرو او کورنۍ غړو شمېرې (یواځې افغان بېسیم) افغانۍ/دقیقه 1.00

د ډیرو معلوماتو له پاره  ۱۵۲ ډایل یا پیغام واستوئ یا هم له۸۳۰ ۸۳۰ ۰۷۰۰ سره اړیکه ونیسئ او یا د افغان بېسیم کوم نږدې پلورنځي ته ورشئ.

HD VOICE apple certified superwifi mobile iptv


twitter facebook linkedin